2021

 • 2021. május 5.

  A Fraknói Kutatócsoport fontos feladata, hogy magyar részről állandó tudományos jelenlétet biztosítson a Vatikánban. Tudományos jelenléten a magyar történelem római forrásainak rendszeres és módszeres feltárását, s az erre alapuló professzionális szakmai kooperációt értjük. Nem pedig valami mást. E funkcionális együttműködésnek markáns jele és bizonyítéka, hogy a vatikáni levéltár (Archivio Apostolico Vaticano) saját törzsanyagának szabadpolcos segédletei, mutatói között helyezte el  a Sala dei Indiciben a Kutatócsoportnak a budapesti apostoli nunciatúra levéltáráról (1920–1939) készített részletező inventáriumát. A vatikáni levéltár korábban egy mindössze 60-70 kéziratoldalas ismertetővel rendelkezett erről a fondról: Archivio della Nunziatura Apostolica in Ungheria. („Archivio della Nunziatura Apostolica di Budapest”). aa. 1920–1939. Indice 1235 (a cura di Tomislav Mrkonjić), Cittá del Vaticano giugno 2010. A 2016-ban napvilágot látott Inventarium Vaticanum I.  (CVH I/14; lxii + 360 p) ennél sokkalta részletezőbb. A teljes anyag autopsziáját követően született, tételről tételre haladó, kritikai jellegű leírás, mely érdemi vezérfonalul szolgál a kutatás számára a két világháború közötti magyar történelem mélyebb megismerésére.  Megjegyzendő, hogy a különféle vatikáni lelőhelyek saját indiceinek publikálása a belső kutatási szabályzatok szerint kifejezetten tilos külső kutatók számára, és szerzői jogilag is aggályos. Sőt tökéletesen felesleges, hiszen a közeli jövőben ezek a vázlatos áttekintő jegyzékek online elérhetők lesznek.

  A Vatikáni Apostoli Levéltár prefektúrája és a Kutatócsoport között a tárgyban folyt levélváltás egy-egy részlete: „Praeceps advolo ad cor nuntii mei: excellentissimus praefectus huius apostolici tabularii te suppliciter rogat ut liberaliter sibi mittere velis aliud exemplar libri tui, quem una cum doctissima magistra Krisztina Tóth edidisti sub titulo Inventarium Vaticanum I. The Archives of the Apostolic Nunciature in Budapest (1920-1939), Budapestini – Romae 2016, quia praedicto excellentissimo domino in animo est inventarium tuum collocare in aula quae omnes indices collectionum et documentorum in hoc archivo asservatorum continet, eo modo ut praesto sit omnibus studiosis hic insudantibus et eos adiuvare possit in inquisitionibus eorum. Tali diligentia ac zelo erga hoc apostolicum tabularium esse soles ut magna cum spe confitear hoc facere tibi difficilius ac nimis molestum non esse. Accipe interdum, carissime professor, gratias quas reverendissimus pater praefectus tibi mittit pro sola cura hoc legendi.” – „Intentio Ex.mi Domini Praefecti  per te genuine aperta est mihi omnibusque collegis meis et honor et gaudium, gratae isti petitioni quamprimum satisfacere non recusabimus duo exemplaria in Urbem Aeternam velociter mittendo…”

  1849
 • 2021. június 22.

  Szvorényi Róbert "Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete" címmel védte meg summa cum laude minősítéssel értekezését a katolikus egyetemen 2021. június 21-én. A doktori cselekményben a Fraknói Kutatócsoport több tagja is részt vett. Tusor Péter tudományos tanácsadó témavezetőként, Kruppa Tamás tudományos főmunkatárs opponensként, Rev. Gárdonyi Máté és Szovák Kornél külső tagok a bizottság elnökeként és tagjaként kapcsolódott be a fokozatszerzési eljárásba. A meghívó megtekinthető itt; a tézisek és a disszertáció itt és itt

  1848
 • 2021. június 2.

  Kruppa Tamás és Kanász Viktor 2021. május 31-én tartott előadást az Európa elfeledett hadszíntere – A tizenöt éves háború és Magyarország (1591–1606) című online konferencián.

  Kenyeres István bevezető gondolatai után Kruppa Tamás előadásában a pápai csapatok 1597. évi magyarországi hadjáratát, valamint Pápa ostromában való helytállásukat mutatta be, elsősorban a pápai csapatok generálisa, VIII. Kelemen pápa ünukaöccse, Gianfrancesco Aldorandini adatai segítségével.

  Kanász Viktor előadásában Kanizsa 1600. évi elfoglalásának és 1601. évi sikertelen visszafoglalási kísérletének írott és képzőművészeti emlékeit tekintette át európai – elsősorban a magyar, német és itáliai – vonatkozásban, valamint az események török recepcióját mutatta be.

  1829
 • 2021. június 7.

  A 2021. május 27-28-án került megrendezésre az Egyháztörténészek Országos VII. Találkozója (program). A szakmai fórumot Mons. Tóth Tamás, az MKPK titkára nyitotta meg, akit évtizedes munkakapcsolat fűz a Fraknói Kutatócsoporthoz (CVH I/6). A nyitóelőadást Rev. Gárdonyi Máté, a HTK egyháztörténész professzora, a Kutatócsoport külső tagja tartotta. Rétfalvi Balázs tud. segédmunkatárs, aki disszertációját a szombathelyi egyházmegye 1945 utáni történetéből írja, az "Alsópapság helyzete a 18–20. században" c. kerekasztal-beszélgetésbe kapcsolódott be.

  Az esemény fontos programpontja volt az egyháztörténeti műhelyek tudományos "termésének" ismertetése az elmúlt egy évből. A Fraknói Kcs. tavaly publikált kiadványai közül: (CVH I/17; CST II/2) Bischofslexikon az utóbbi, nagyszabású nemzetközi kooperáció keretében Berlinben megjelent munka eredményeiről, és keletkezésének műhelytitkairól, a kutatás folytatásának távlatairól szólt.

  A Püspöklexikon a budapesti (szept. 22.), római (okt. 7.) és a bécsi (előreláthatólag okt. 20.) prezentáció előkészítése már megkezdődött.

  1844
 • 2021. május 29.

  2021. május 28-án és 29-én került a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) – és ezúttal a Miskolci Egyetem – szervezésében immáron huszonnegyedik alkalommal megrendezésre az interdiszciplináris Tavaszi Szél Konferencia. Az online rendezvény második napján előadóként vett részt a Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Sági György is. A konferencia Történelem- és politikatudományi szekciója 1914 utáni történelem I. alszekciójának (A XX. század első fele) keretén belül tartotta meg előadását „Az utolsó általános főnöknői ’Relatio quinquennalis’ (1943–1947) – Az iskolák államosítása- és a szerzetesrendek feloszlatása előtti utolsó helyzetkép a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulatának állapotáról és működéséről” címmel.

  Miután előadásában röviden kitért a rend eredetére és magyarországi megtelepedésére, hivatására, az előadó vázolta a római jelentések (Relatio triennalis, Relatio quinquennalis) korabeli gyakorlatát. Ezt követően részletesen bemutatta a konkrét címben szereplő, Bali Mária Ildefonsa általános főnöknő (1947–1969) által összeállított reláció megszületésének körülményeit, illetve sorsát, az ezzel kapcsolatban felmerülő érdekességeket, Grősz József kalocsa-bácsi érsek (1943–1961) ebben játszott szerepét. Mondandója következő szakaszában Sági összehasonlító elemzést adott az 1943/1947-es és az azt megelőzően a Szerzetesek Szent Kongregációjához ténylegesen is felterjesztésre került 1938/1942-es jelentés kapcsán. Az előadó prezentációja zárásaként kitekintés jelleggel röviden vázolta a szerzetesrendek 1950-es működési engedélyének megvonása következtében a négy évtizedes szétszóratás alatt bekövetkezett kalocsai iskolanővéreket ért változásokat, illetve a napjainkban tapasztalható helyzetüket és szerepüket.

  Előadását az alszekcióban különdíjjal értékelték.

  1839
 • 2021. május 10.

  2021. május 8-án rendezte meg a Vestigia Kutatócsoport (PPKE BTK), valamint a Modenai Állami Levéltár A Pótól a Dunáig. Az Este-udvar és Magyarország kapcsolatának évszázadai című konferenciát, ahol a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Kanász Viktor is előadást tartott Girolamo Martinengo nuncius és az 1552-es hadi események címmel.

  Előadásában bemutatta a nuncius élettörténetét, I. Ferdinánd udvarában kifejtett tevékenységét, valamint jelentéseinek fő témáit (pl. birodalmi belpolitika, a francia és az itáliai háborúk, Luther követőinek ügye, az oszmán-ellenes összefogás kérdése, etc.). Ezt követően azt vizsgálta meg, hogy a várháborúk egyik legikonikusabb évének, 1552-nek a hadi eseményei hogyan jelentek meg Martinengo jelentéseiben, miképpen értelmezte a nuncius a háború egyes mozzanatait, s honnan származtak az információi. Ennek során többek közt részletesen elemezte, hogy az uralkodó udvarában mit is tudtak Temesvár és különösképpen Eger ostromáról.

  1809
 • 2021. május 8.

  2021. május 7-én került – a járványhelyzetből kifolyólag – online felületen megrendezésre a „MÓDSZEREK ÉS MEGKÖZELÍTÉSEK Doktorandusz Kutatóúton műhelykonferencia” a DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztályának szervezésében.

  A Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Sági György a műhelykonferencia 3. szekciójának egyik előadójaként A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára – Beszámoló egy „fantom” levéltár iratanyagának rendezéséről és felépítéséről címmel tartott előadást. Sági 2019 október vége óta a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) megbízásából végzi irataiknak rendezését. A levéltárrendezést szakmai tanácsaival, esetenként gyakorlati részvételével segíti Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője is. A rendezés helyileg is a piaristáknál zajlik.

  Az előadó betekintést nyújtott az e téren zajló munkába, eddigi fejleményekről, számot adva az iratrendezés jelen állásáról. Előadása első felében történeti és intézményi kontextusba helyezte az iratanyagot termelő intézményeket, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciáját (FSZK) és a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciáját (MRK), valamint magának az MSZKI-nak mibenlétét vázolta a hallgatóságnak. Bemutatta feladataikat és szemléltette megalakulásuk rövid hátterét, szerepüket. Előadása második felében áttekintést nyújtott az eddig kialakított fondok felépítéséről, példákkal bemutatva az MSZKL-ben őrzött iratanyag jellegét, kitérve a digitalizálás megkezdésére is. Végezetül az egyes megszűnés veszélye által fenyegetett, illetve a közelmúltban hazánkban megszűnt rendeknek (pl. Szent Erzsébetről nevezett Betegápoló Nővérek) levéltári anyagának MSZKI általi begyűjtésének fontosságát hangsúlyozta.

  1815
 • 2021. április 22.

  A Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter A jezsuita gimnáziumi adatbázis és a kora újkor kutatás új távlatai (A költő Gyöngyösi példája) címmel tartott előadást A Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyszombati egyetem és gimnázium példáján című online műhelykonferencián 2021. április 22-én. (A Gyöngyösi-kutatás korábbi eredményeiről itt és itt.)

  Az előadás itt érhető el.

  1805
 • 2021. április 2.

  Az MTVA Magyar Krónika kulturális magazinja külön adásban mutatta be Mindszenty József újratemetésének történetét. A dokumentumfilmben a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter is beszél a bíboros életének egy-egy fontos szegmenséről.

  A videó itt található.

  1776
 • 2021. március 26.

  Kanász Viktor, a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa az M5 Ez itt a kérdés című műsorában beszélgetett Prokopp Mária művészettörténész és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes társaságában a középkori Magyarországról, a korabeli katolicizmus szerepéről, valamint Esztergom egyházi örökségéről.

  1755
 • 2021. március 14.

  A Fraknói Nyári Akadémia a Kutatócsoport 2015-től minden év augusztus elején megrendezésre kerülő  konferenciasorozata. Célja a hazai teológiai és bölcsészeti személetű egyháztörténet előmozdítása, a vatikáni kutatások integrálása, népszerűsítése a hazai tudományos életben. A legfontosabbnak ítélt előadások a 2019-től megjelennek a Fraknói  Kutatócsoport és a Gondolat Kiadó közös kiadványaként. A sort Bitskey István munkája nyitotta meg. 

  Ezt követi most két újabb  tanulmány szintén a 2019-es V. Fraknói Nyári Akadémiáról: Fazekas István: Egri püspökök a bécsi udvarban (16–17. század) valamint Mihalik Béla Vilmos: Hangsúlyok és fordulópontok az egri egyházmegye történetében (1699–1761) (CST III/34). Továbbá a tavalyi, budaörsi rendezvényről a trianoni diktátum centenáriumára emlékezve: Tóth Krisztina: Az Apostoli Szentszék és Trianon egyházkormányzati következményei
  Utóbbi munka egyúttal a Collectanea Vaticana Hungariae harmadik alsorozatának (CVH Classis III) nyitódarabja (fasc. 1). Ezzel a Fraknói Kutatócsoport specifikus, alapkutatási eredményeket közlő kiadványsorozati struktúrája teljessé vált. A kiadványok a hatályos előírásoknak megfelelően már az ELKH logójával jelentek meg.

  A soron következő, immár VII. Fraknói Akadémia 2021. aug. 6–8 között lesz Győrben (részben Pannonhalmán).

   

  1756
 • 2021. március 8.

  Az Università degli Studi della Tuscia és a Fraknói Kutatócsoport felhívást (Call) tesz közre publikálásra az Eastern European History Review című folyóirat 2022-es számába. A tematikus lapszám témája: Közép- és Dél-Európa a keresztény és az oszmán világ között: konfliktusok, összecsapások és kompromisszumok (16-18. század).

  További részletek itt.

  1758
 • 2021. március 1.

  Nagy Katalin a Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica végzett hallgatójaként 2019-ben lett az Archivio Segreto Vaticano  prefektúrájának ajánlására a  Fraknói Kutatócsoport külső tudományos segédmunkatársa és vatikáni levéltári kutatási rezidense. Medievisztikai jellegű munkáját Szovák Kornél irányításával és kutatócsoportjának tagjaként végzi. A újabban apostoli levéltárnak nevezett intézményben heti három munkanapon dolgozik a Fraknói Kcs. kutatási programján, képviseli a Kcs-t különféle tudományos eseményeken, szakmai fórumokon; közreműködik római szakmai rendezvények előkészítésében (lásd például itt és itt). Segíti a Kcs. tagok pótkutatásait, illetve eleget tesz különféle hazai megkereséseknek úgy a vatikáni, mint más római gyűjteményekben. Rendszeresen figyelemmel követi a vatikáni, római tudományos élet eseményeit, a legújabb kiadványok megjelenését. Ezekről a neki köszönhetően lehet olvasni az institutumfraknoi.hu különféle rovataiban.

  Az alapkoncepció, miszerint a Fraknói Kutatócsoport tagjai a Vatikánban kutatnak, a feltárt anyagot viszont itthon dolgozzák fel, majd idehaza és Rómában prezentálják a magyar, illetve  a nemzetközi tudományosság számára az ő szerepével válik teljessé. A Fraknói Kutatócsoport 2017-es, az MTA Lendület-programból kinövő megalapításával, majd vatikáni levéltári rezidentúrájának létrehozásával sikerült virtuálisan, ugyanakkor funkcionálisan életre kelteni Fraknói Vilmos hajdani Római Magyar Történeti Intézetét (Istituto Ungherese di Studi Storici). Ennek jelentősége a Monumenta Vaticana Hungariae 2004-es újraindításához fogható. 

  Nagy Katalin az Archivio Apostolico Vaticano püspök-prefektusának különleges engedélyével a mindenkori kutatói létszám- és időkorlátozásokon (jelenleg 15 [!] fő, és maximum 3 hónap folyamatos kutatás) felül kapott lehetőséget levéltári rezidensi munkája végzésére a Vatikánban. Neki köszönhető, hogy a Kutatócsoport  a pandémia miatti utazási korlátozások ellenére is teljesíteni tudja aktuális kutatási terveit. Visszatekintve a vatikáni magyar történeti kutatások történetének utóbbi egy évszázadára, munkája, a Fraknói Kutatócsoport általa biztosított állandó vatikáni jelenléte már most historiográfiai jelentőségűnek mondható. Nagy Katalin másik szakterülete az archivisztika mellett az olasz nyelvészet. Most, 2021. február 26-án  védte meg sikeresen disszertációját olasz történeti nyelvészetből a római „La Sapienza” Egyetemen, a Roma Tre Univeristá degli Studi” Egyetem közreműködésével. A kutatási téma: Morte e vitalità dei dialetti italiani nel terzo millennio (Az olasz nyelvjárások halála és vitalitása a harmadik évezredben). A hároméves doktori képzésen (2017/2018-2019/2020) témavezetői Giancarlo Schirru (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) és Alessandro De Angelis (Università degli Studi di Messina) tanszékvezető egyetemi tanárok voltak. A védésre online került sor a járványhelyzet előrehaladottsága miatt. A sikeres védést követően a PhD fokozat adományozása még aznap délelőtt hivatalosan formában végbement.

  1722
 • 2021. február 18.

  A Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkolégiumának egyik kurzusán tartott Titok nélkül? A Vatikáni Apostoli Levéltár történetéről, nevéről és kutatásáról címmel online előadás Kanász Viktor, a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa 2021. február 17-én. Előadásában kitért a vatikáni levéltár(ak)at körbelengő mítoszok és legendák hátterére, a Vatikáni Apostoli Levéltár történetére, a nevének 2019-es megváltoztatására (Vatikáni Tikos Levéltárból ekkor lett Ferenc pápa döntésével Vatikáni Apostoli Levéltár), valamint kutatásának lehetőségeire és saját tapasztalataira, mindezek fényében bemutatva Fraknói Vilmos és a Római Magyar Történeti Intézet szerepét, valamint a Fraknói Kutatócsoport munkáját.

  1707
 • 2021. február 18.

  Az MTVA Magyar Krónika kulturális magazinja két részben mutatta be Pázmány Péter bíboros, hitvitázó és egyetemalapító életművét. A dokumentumfilmben a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter részletesen ismerteti Pázmány életének egy-egy izgalmas szegmensét, valamint politikai, egyházszervező működésének történelmi hátterét. Ennek során vatikáni kutatásai legújabb eredményei is szóba kerülnek.

  1704
 • 2021. február 5.

  A kora újkori pápai diplomácia egyik legjelentősebb kutatója, Alexander Koller írt recenziót a Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken folyóirat 2020-as számában a Rotraud Becker és Tusor Péter által jegyzett “Negozio del S.r Card. Pasman”. Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 (With Unpublished Vatican Documents) című, 2019-ben megjelent kötetről.

  A recenzió itt érhető el.

  1706
 • 2021. január 14.

  2018-ban az Edizioni Sette Città gondozásában és a Fraknói Kutatócsoport társkiadásában jelent meg Viterbóban a bíboros protektorátus történetét bemutató tanulmánykötet. Római prezentációja 2019-ben volt a Pontificia Università della Santa Crocé-n. A neves Revue d'Histoire Ecclésiastique folyóirat 2020. évi számában Michaela Valente írt recenziót a kötetről. 

  1708
 • 2021. január 8.

  Ausztria vezető konzervatív napilapja, a Die Presse 2020 decemberében részletesen írt a nyár folyamán Berlinben, a Duncker & Humblot gondozásában megjelent  Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1804–1918 c. kötetről. A több mint hetedfélszáz oldalas lexikon a Bécsi Egyetem Egyháztörténeti Intézete és a Fraknói Kutatócsoport  kooperációjának eredménye.

  A 2006-ig visszanyúló, 2012-től az MTA Lendület Program keretében elmélyített fontos munkakapcsolat genezise a Fraknói Kcs. római jelenlétéhez kapcsolódik. Megalapozására anno vatikáni levéltári közös kutatások alakalmával került sor. A széleskörű hazai és nemzetközi teammunkának köszönhetően megszületett életrajzi adattár egyúttal jelzi, hogy a Fraknói Kcs. a központi római projektjei mellett és sok szempontból ezekre építve kiemelt figyelmet fordít egyéb, hiánypótló egyháztörténeti kutatásoknak.  E vizsgálatok súlypontját elsődlegesen a Lendület-korszakban megkezdett munkálatok továbbvitele képezi. 

  A Bischofslexikon bécsi, római és hazai bemutatói előkészítés alatt állnak. Mihelyt a vírushelyzet lehetővé teszik, megrendezésre kerülnek. A római várhatóan az Osztrák Történeti Intézetnek helyt adó Forum Austriaco di Cultura a Roma szervezésében, 2021. május közepén lesz.

   

  1711