Takács Nándor püspök és a szerzetesrendek újraindulása Magyarországon – Sági György előadása

A Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Sági György is előadóként vett részt az esztergomi Szent Adalbert Központban Az egyházak és a közép-európai átmenet / Churches and the Central European Transition címmel megrendezésre kerülő kétnapos nemzetközi konferencián. A rendezvény második napján, 2021. szeptember 29-én Takács Nándor püspök és a szerzetesrendek újraindulása Magyarországon címmel tartotta meg előadását.

Az előzmények felvázolásában leszögezte, hogy a kommunista pártállam 1950-ben egyoldalúan vonta meg a Magyarországon működő szerzetesrendek műkődési engedélyét. Az 1990-ig tartó 40 év a szétszóratás korszakaként ismeretes a szerzetesség emlékezetében. Előadásában vázolta, hogy miként zajlott a rendek újraindulása, azaz az illegalitásban lévő rendek a 1980-as évek második felében miként kezdtek egyre inkább aktivizálódni, s ennek a folyamatnak milyen jelentősebb személyiségei voltak ekkoriban (pl. Belle Éva RSCJ, Kálmán Orsolya SSS).

Sági bemutatta az 1989. február 11-én ötödmagával felszentelt Takács Nándor Jusztinnak OCD, székesfehérvári segédpüspöknek (1988–1990, koadjutor püspök: 1990–1991, megyéspüspök: 1991–2003), mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerzetesügyi referensének (1989–2003) reorganizációban játszott szervező és közvetítő szerepét a rendek, a püspöki kar és az agonizálódó pártállam között.  Az előadó megidézte Szendi József veszprémi megyéspüspöknek (1983–1993, érsek: 1993–1997) híres 1988-as felszólalását a szerzetesség érdekében, valamint a Takáccsal együtt püspökké szenteltek között lévő Várszegi Asztriknak OSB (esztergomi segédpüspök: 1988–1991, pannonhalmi főapát: 1991–2018) az MKPK titkárának a szerzeteselöljárók első 1989-es a Központi Papnevelő Intézetben való összehívásában játszot szerepét.

Előadásában kitérő jelleggel Sági György a Szerzetesi Iroda „evolúcióját” (Reorganizációs Iroda 1989, MKPK Titkárság Szerzetesi Irodája 1990, Közös Titkárság 1995, Magyarországi Szerzeteselöljárok Konferenciáinak Irodája [MSzKI] 2013) is bemutatta, ahogyan a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának (FSzK) és a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) 1991-es megszervezését is áttekintette, melyek a II. Vatikáni Zsinat szellemében lettek felállítva.

Előadása utolsó részében az előadó a Takács püspök két megkeresésére (1989. december 26., 1990. február 5.) adott, a szerzeteselöljáróktól beérkező helyzetjelentések mibenlétét foglalta össze.

A prezentáció legfőbb forrásbázisát a MSzKI irattári anyagában rendezett, Takács püspök szerzetesügyi referensségének dokumantumai adták. Az MSzKI iratainak levéltári rendezése 2019 őszén kezdődött el.