Kötetbemutató a Sapientián Sági György részvételével

2021. november 10-én 17 órától mutatták be a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola aulájában a PPKE BTK egyetemi docense és a BTK TTI igazgatóhelyettese, Fejérdy András szerkesztésében megjelenő Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000 című kötetet. A megjelenteket házigazdaként a Sapientia rektorhelyettese, Guba András SchP köszöntötte, személyes reflexiókkal élve a téma kapcsán. Ezt követően Kiss Didák OFM, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának (MSzKI) vezetője a szerzetesi kutatási és értékmentési projekt keretében napvilágot látott könyv megvalósításának körülményeit és hátterét vázolta. Külön kiemelte a kötet szerkesztője mellett Goreczky Tamásnak, az MSzKI projekt koordinátorának szerepét, megköszönve mások munkáját is. Felhívta a figyelmet arra, hogy szeretettel látják az iratanyag iránt érdeklődőket, további kutatásokat remélnek, ugyanis azoknak még nincs vége.

A kötetet Rev. Gárdonyi Máté a PPKE HTK tanszékvezető professzora, a Fraknói Kutatócsoport külső tagja, valamint Deák Hedvig OP általános főnöknő, a Sapientia Főiskola egyetemi tanára kerekasztalbeszélgetés keretében mutatta be, melyet Mészáros Anett, az MSzKI kommunikációs munkatársa moderált. A beszélgetés során elhangzott, hogy alapmű született, korábban a magyarországi szerzetesség legújabb történetével kapcsolatban nem igen születtek hasonló munkák. Kiemelésre került a gazdag forrásközlés. Rev. Gárdonyi Máté rámutatott, hogy a forrásokból jól látszik, hogy azok a rendek tudtak igazán megújulni az 1989-es rendszerváltás hajnalán, amelyek kezdeti vágyakból a realitások talajára helyezkedve át más szemlélettel láttak hozzá újjá szerveződésükhöz. Kiemelte a történeti kontinuitás felvázolására történő törekedést a könyvben, az 1950 és 1990 valamint az azóta történt események egymásra épülésének áttekintő bemutatását.

Deák Hedvig OP ugyanezekre a folyamatokra is kitérve felhívta a hallgatóság figyelmet arra, hogy egyes szerzetesi közösségek 1990-ben úgy gondolták, hogy gyorsan beindulhatnak ismét. Elég lesz ehhez, ha ismét habitusban járnak, felfrissítik rendi szabályzataikat, ingatlanjaikat vissza szerzik a működéshez. A gyakorlatban ez nehezebb volt, és változó, hogy mennyi időbe telt a magukra találás a megváltozott körülmények között, a felsoroltak csupán a kezdetet jelentették. Saját rendjét hozta fel példaként, s őszintén elismerte, hogy számukra is legalább 10 évbe telt, mire alkalmazkodtak a mai közeghez, felismerték mit és hogyan tudnak a domonkos karizmából a jelenben közvetíteni a társadalom irányában, hogy kik is ők, domonkos szerzetesnők.

A kötet második, forrásválogatást közreadó felének elkészítésében, összeállításában aktívan részt vett Sági György, a Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa is, aki az MSzKI megbízásából 2019 őszén látott hozzá a Szerzetesi Iroda és egyéb hozzájuk bevitt iratanyag rendezéséhez, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltárának (MSzKL) kialakítása céljából. A munkálatokban fontos szerepet tölt be Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője is, mely intézmény biztosítja a helyet a rendezéshez, raktározáshoz. Sági György A szerzetesrendek magyarországi újraindulására vonatkozó iratok: Takács Nándor Jusztin OCD, a Magyar Katolikus Püspöki Kar szerzetesügyi referensének iratai címmel közölt levéltári útmutatóját követően (159–169. oldal) került A szerzetesrendek helyzetjelentései 1989–1990 címet viselő forrásközlő rész közreadásra (171–249. oldal) valamint Priscilla Celi SCJM belga nővér Visszaemlékezése és reflexiói 1998-ból a magyarországi újraindulásról (251–258. oldal). Mindezen források Sági és Koltai által lettek sajtó alá rendezve. Végezetül az MSzKI titkárának, Pető Éva RSCJ nővérnek és Ságinak az összeállításában kerültek felsorolásra A magyar szerzetes-elöljárói konferenciák vezetői (259–260. oldal), archontológiai betekintést nyújtva napjainkig.

A rendezvény végén Somorjai Ádám OSB a METEM képviseletében – megköszönve a kötet iránt való érdeklődést – közölte a jelenlévőkkel, hogy az, a Penna Bölcsész Könyvesboltban és az ELTE BTK Jegyzetboltban rendelhető, illetve vásárolható meg. A rendezvényen több szerzetesrend is képviseltette magát, számos más érdeklődő mellett.

(A könyvbemutatón készült fényképeket Formanek Tamás, az MSzKI munkatársa készítette.)