2023

 • 2023. március 29.

  2023. március 28-án került sor a Központi Szeminárium Bogdánffy-termében a vatikáni–magyar történeti sorozat (Collectanea Vaticana Hungariae) I/19. kötetének ismertetésére (Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666), Budapest–Róma 2022). A kutatást, módszereit és a fontosabb eredményeket a szerző, Tusor Péter ismertette a katolikus egyetem hallgatói és a megjelent többi érdeklődő számára.

  Elöljáróban kiemelte, hogy a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkásságának fontos forrásbázisát jelentik a 17. századi kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek. A Pázmány Péter (1616–1637) processus informativusának kiadásával (CVH II/6) megkezdett munkát folytatva jelen kötet Pázmány három utóda: Lósy Imre (1637–1642), Lippay György (1642–1666) és Szelepchény György (1666–1685) kinevezése kapcsán született forrásokat tartalmazza és elemzi.

  A kutatás célszemélyeinek kiválasztását az esztergomi érsekeknek a kora újkor folyamán a magyar egyház-, köz-, társadalom- és művelődéstörténetben játszott meghatározó szerepe indokolja. A Pázmány-processzus publikálásának paradigmájából kiindulva a vizsgálat azt mutatja be, hogy minél szélesebb forrásbázisra támaszkodva hazai (Kárpát-medencei) és bécsi, valamint az itáliai (vatikáni) történeti dokumentumok milyen irányból és milyen szinten teszik lehetővé egy főpapi életút megismerését. Másként fogalmazva: a vatikáni források, jelesül a kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek milyen különleges, máshol fel nem lelhető információkat nyújtanak e célból. Mindezt pedig jelen munka nem összehasonlító elemzések, példák útján, hanem a teljes életutat biográfia-, pontosabban mikrobiográfia-szerűen, kritikai, kiváltképpen forráskritikai igénnyel áttekintve szemlélteti.

  A kutatás fontos egyik fontos tézise, hogy Lósynak, Lippaynak és Szelepchénynek bár címerükben még nincs ott a világi rangelsőségüket, feudális autonómiájukat jelképező hercegi korona, törekvéseikben, igényeikben, egyházi és politikai tényleges praxisukban viszont már igen. Sőt a Pázmány-i törekvéseken nyugvó valós hatalmuk és tényleges befolyásuk az országos politikára jóval nagyobb, mint utódaiké a következő három évszázadban.

  Az elődás meghallgatható a Kutatócsoport YouTube-csatornáján.

  A kötet itt tölthető le.

  2858
 • 2023. március 28.

  Fedeles Tamás, a PTE professzora, egyben pedig a Fraknói Kutatócsoport tudományos tanácsadója és társvezetője ma vette át nagydoktori oklevelét a Magyar Tudományos Akadémián. (A tavaly márciusi védésről információk itt.)

  2847
 • 2023. március 27.

  2023. március 25-én hangzott el a Vatikáni Rádióban a Kruppa Tamással, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársával készült interjú, melyben a Pápai csapatok Magyarországon (1595–1597, 1601) című kötetéről beszélgettek. (A  CVH I/17. kötete letölthető itt.)

  Az interjú 8:40-től itt hallgatható meg.

  2846
 • 2023. március 25.

  2023. március 24-én hangzott el a Vatikáni Rádióban a Tusor Péterrel készült interjú, melyben a Lósy, Lippay, Szelepchény. Három mikrobiográfia a kora újkorból (Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével, 1625–1666) című kötetéről beszélgettek. (A kötet letölthető itt.)

  Az interjú 8:40-től itt hallgatható meg.

  2844
 • 2023. március 20.

  2023. március 10-én 17 órakor került sor a Pontificia Università Gregoriana és az Archivum Historiae Pontificiae legújabb kezdeményezésének: a pápaság történetével foglalkozó állandó szeminárium sorozat (Seminario permanente di Storia del Papato) második szemináriumára. Ez alkalommal Caterina Capuccio, Universität Wuppertal középkori történészeti kutatója tartott előadást a La Cappella papale: origine e sviluppo di un’istituzione della Curia romana (sec. XII-XIII). Az alkalmon a Fraknói Kutatócsoportot a vatikáni levéltári kutatási rezidense, Nagy Katalin képviselte.

  Az előadást Andrea Verardi a Pontificia Università Gregoriana egyetemi docense nyitotta meg. Röviden bemutatta Caterina Capuccio életajzát és szemináriumának témáját, hozzáfűzve, hogy a közeljövőben egy kötetben is meg fognak jelenni a szóban forgó disszertáció eredményei.

  Ez után, Caterina Capuccio, az Universität Wuppertal kutatója először is bemutatta a pápai káplán címet általánosságban: a pápai káplánok/szubdiakonusok a pápához szorosan kötődő klerikusok voltak. A pápa szentelte fel őket és csak az ő engedélyével kaphattak ennél magasabb rendű felszentelést. Ezután részletezte a kutatásának menetét. A legtöbb pápai káplán nemcsak Rómában, hanem más egyházmegyékben is gyakorolhatták tevékenységüket. Úgy szólva ők a pápa egyfajta funkcionális elitje voltak, nem kevés tagjukat püspökké szentelték, bíborossá kreálták, vagy mint III. Ince pápa esetében, pápává választották. Cappuccio kiemelte, hogy a disszertációja a pápai káplán cím kezdeti bevezetésére korlátozódik 1046-tól egészen III. Ince pápa pontifikátusa végéig (1198–1216). A projekt főként a milánói és salzburgi egyházi tartományokra fokuszál. A munka magját a pápai kápolna tagjainak prozopográfiai elemzése adja.

  2836
 • 2023. február 6.

  Trianon nem csupán a magyar állam, hanem a hazai egyházszervezet: egyházmegyék és a különféle szerzetesrendi tartományok destrukcióját is jelentette. A problémakör számos tekintetben érinti Magyarország és a római Szentszék kapcsolatait, ugyanakkor több dimenzióban túl is mutat ezeken. 2021. június 23-án a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos konferenciát tartott, mely az I. világháborút lezáró békediktátum egyháztörténeti következményeit elemezte. A konferencián elhangzott előadások írott változata Sági György szerkesztésében és Tusor Péter sorozatszerkesztésében "A magyar katolicizmus és Trianon" címmel jelent meg a Collectanea Studiorum et Textuum sorozat 5. köteteként.

  A kötet teljes terjedelmében itt érhető el és tölthető le.

  2793
 • 2023. február 28.

  2023. február 28-án 17 órakor a Fraknói-műhelyelőadások negyedik alkalma. Ezúttal a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Oláh P. Róbert adott elő készülő doktori témájának egy fejezetéből. Címe: "Út a stallumig, A kora újkori győri székesegyházi kanonokok iskolázottsága és káptalanba kerülésük". 

  Az online alkalmat Tusor Péter, a Kutatócsoport vezetője nyitotta meg. Bevezetőjében kifejtette, hogy az előadás-sorozat célja még nem publikált egyháztörténeti részkutatások bemutatása, illetve megvitatása. A Kutatócsoport lehetőség szerint külső előadók számára is fórumot kíván biztosítani ezzel az tudományos előadássorozattal.  

  Oláh P. Róbert előadását két nagyobb részre bontotta, amely során először a 17. és 18. századi győri székeskáptalan kanonokjainak az egyetemjárási szokásait és a testület iskolázottságának jellegzetességeit vizsgálta a proszopográfia módszertanának segítségével. Ennek során, összehasonlításként kitért ugyanezen győri testület középkori viszonyaira, így adva átfogó képet hosszútávú egyetemjárási és iskolázottsági tendenciákról. Előadásának második részében a 18. századból hozott esetekkel szemléltette a káptalanba történő bejutás egy jellegzetes módját, a kommendálás intézményét.

  A 4. Fraknói-műhelyelőadást a Kutatócsoport szokásos meetingje követte.

  2803
 • 2023. március 20.

  2023. március 1-én 16 órai kezdettel mutatták be a LUMSA római egyetemen Diego Pinna “Il gran consiglio della Chiesa Leone XIII e la Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari (18781887)” c. kötetét. A három fő referáló a LUMSA egyetemi docense, Andrea Ciampani, Adreas Gottsman, a római Istituto Storico Austriaco igazgatója és Roberto Regoli, a Pontificia Università Gregoriana, egyben az Archivum Historiae Pontificiae főszerkesztője volt. Az alkalmon a Fraknói Kutatócsoportot vatikáni levéltári kutatási rezidense, Nagy Katalin képviselte. Az alábbiakban az ő rövid beszámolója olvasható.

  Az eseményt Andrea Ciampani, Diego Pinna kötetének bevezetésével nyitotta meg. Kiemelte, hogy még mai napig fontos kihívást jelent a kutatók számára XIII. Leó pontifikátusának sokrétűsége, egyházkormányzata huszonöt évének elemzése. A pápaság hagyományos történetírásának legnagyobb képviselői közül néhányan a carpinetai  származású pápa kivételes személyiségét helyezték előtérbe, felvázolva egy olyan kormányzási stílus jellemzőit, amely a gyakorlatban nem volt ellentmondásoktól mentes.

  Őt követően Roberto Regoli vette át a szót. Felhívta a figyelmet arra tényre, hogy a pápa sosem kormányzott egyedül, ezért rendkívül fontos egy összefogó képet felvázolni a pápa bizalmát élvező bíborosok befolyásáról és szerepéről a római Kúriában.

  Andrea Gottsmann felszólalásában a hangsúlyt arra fektette, hogy  XII. Leó pápa pontifikátusa alatt nem lehetett egységes és konzekvens egyházkormányzatot megvalósítani, leginkább a római kérdés, a pápa politikai helyzetének megoldatlansága miatt.

  Az esemény zárásaként, a kötet szerzője, Diego Pinna, a Pontificia Università Gregoriana volt doktori hallgatója mutatta be munkáját, a disszertációjának felépítését. A kötet a következő egységekre fejezetekre tagolódik:         

  I.) La ricerca storica 

  II.) La riforma mancata,

  III.) Il Gran Consiglio della Chiesa leonina,

  IV.) La Questione romana,

  V.) La libertà per i vescovi e i seminari

  2827
 • 2023. január 24.

  2023. január 24-én 17 órakor került megrendezésre a harmadik Fraknói Műhelyelőadás a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport szervezésében. Ennek során Nagy Katalin, a Fraknói Kutatócsoport vatikáni levéltári kutatási rezidense és Giulio Merlani, a La Sapienza római egyetem doktori hallgatója egy XVI. századi témáról tartottak előadást Gregorio XIII e l’Europa orientale: La visita apostolica del vescovo di Stagno Bonifacio de Stefani címmel.

  A Műhelyelőadást a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter nyitotta meg. Beszédében üdvözölte és megköszönte a résztvevők jelenlétét, bemutatta a kutatócsoport tevékenységét, valamint a Collectanea Vaticana Hungraiae kötetsorozat jövőbeli projektjeit is összefoglalta. Megemlítette, hogy a sorozatban hamarosan napvilágot lát Merlani Buonvisi-monográfiája. Egyúttal aláhúzta, hogy ez az első olasz nyelvű előadás a Fraknói Műhelyelőadások sorozatában.

  Ezután Giulio Merlani tartotta az előadás első részét. Felszólalásában az apostoli látogatás előzményeire és szervezésének mozzanataira fókuszált. Bemutatta, hogy a tizenhatodik század utolsó évtizedeiben, a Trentói/Trienti Zsinat és a lepantói csata nyomán hogyan került Róma figyelmébe Közép-Kelet-Európa, azzal a céllal, hogy az oszmán uralom felszámolása által a heterogén dunai-balkáni világ visszakerüljön a katolikus kereszténység szellemi és geopolitikai határai közé. Így XIII. Gergely pápa 1580-ban megbízta Raguzai Bonifác püspököt, valamint néhány jezsuita misszionáriust, hogy tegyen apostoli látogatást olyan területeken mint a dalmát, a bosnyák és a magyar, és ellenőrizze a a szultán alattvalóinak számító katolikusok és ortodoxok életkörülményeit és a török világgal való többszörös kapcsolatukat. Merlani különösen kitért a Vatikáni Apostoli Levéltárban fellelt dokumentumokra, többek között egy a XIII. Gergely pápától Raguzai Bonifácnak küldött Instructio-ra, amiben összefoglalta az apostoli látogatás célját: a tridentiánus diktátumok alkalmazásának ellenőrzését.

  Az előadás második részét Nagy Katalin tartotta. Felszólalásában bemutatta a stagnói püspök biográfiájának legfontosabb adatait, rávilágítva, miért pont De Stefanit bízta meg a pápa ezzel a kiemelkedően fontos feladattal. Majd az Apostoli Levéltár és a római Jezsuiták Levéltárának eredeti dokumentumainak elemzése segítségével kitért az apostoli látogatás főbb állomásaira.

  A magyar és olasz kutató műhelyelőadása rávilágított arra a tényre, hogy bár a régebbi és újabb magyar kutatás számára Raguzai Bonifác apostoli látogatása jól ismert téma, mindeközben a nemzetközi tudományosság számára még sok tekintetben ismeretlen alaknak számít, amit a témához felhasznált újonnan feltárt levéltári dokumentumok is igazolnak.

  A Fraknói Kutatócsoport legújabb kezdeményezése, az olasz nyelven tartott műhelyelőadás a nemzetközi nyilvánosság figyelmét is felkeltette: az online előadást figyelemmel követték Magyarországról, Olaszországról, főként Róma és Viterbo városából, ezentúl Franciaországból és Kínából is bejelentkeztek.

  Ez előadások ppt-je itt érhető el.

  2800
 • 2023. március 6.

  2023. február 24-én került megrendezésre a La Libera Università Maria Santissima Assunta Egyetemen (LUMSA), a Vatikáni Apostoli Levéltár (Archivio Apostolico Vaticano) és az Istituto Paolo VI di Brescia szervezésében a L’Assistente della Fuci e il Sostituto della Segreteria di Stato, Nuove fonti storiche per lo studio di Giovanni Battista Montini című rendezvényre. Az alkalmon a Fraknói Kutatócsoportot vatikáni levéltári kutatási rezidense, Nagy Katalin képviselte.

  A rangos eseményt Mons. Angelo Vincenzo Zani, a Római Anyaszentegyház Levéltárosa és Könyvtárosa, nyitotta meg. Elsősorban üdvözölte a jelenlévőket és megköszönte a vendéglátó egyetemnek, a VI. Pál pápa bresciai Intézetének és a Vatikáni Apostoli Levéltár munkatársainak, hogy sor kerülhetett az eseményre. Ezt követően összefoglalta Mons. Giovanni Battista Montini tevékenységének tanulmányozására szolgáló új kiadott forrásokat: az Istituto Paolo VI di Brescia által kiadott úgynevezett „Carteggio montiniano” köteteit (Carteggio / 2 1924-1933 Tomo 3 1928-1929 / Giovanni Battista Montini, Paolo VI; a cura di Xenio Toscani, Cesare Repossi, Maria Pia Sacchi con la collaborazione di Caterina Vianelli [und weiteren]).

  Mindezután a XII. Piusz pápa kihallgatásainak leírását tartalmazó Montini jegyzeteket összegyűjtő két kötetet ismertette, amelyek Mons. Sergio Pagano, a Vatikáni Apostoli Levéltár prefektusának szerkesztésében láttak napvilágot («In quotidiana conversazione». G. B. Montini alla scuola di Pio XII (dai fogli di udienza, 1945-1954), a cura di Sergio Pagano, tomi 2, Città del Vaticano 2022, [Collectanea Archivi Vaticani, 118]). Beszédében kitért a Montini és Giovanni Mercati, Anyaszentegyház Levéltárosa és Könyvtárosa, közötti baráti kapcsolatra. Pontosan erre a témára fókuszál Prof. Paolo Vian a Mercati testvérekről a közeljövőben megjelenő írása is. Montini és Mercati először 1917 októberében találkoztak a Vatikáni Könyvtár Szent Múzeumának látogatása során. Mercati bíboros egyik legérdemesebb munkája az egyházi levéltári és könyvtári vagyon megőrzését és védelmét célzó kezdeményezés volt. 1942. november 1-jén Mercati írt az olasz püspököknek, hogy a háborús vihar előtt népszerűsítsék az egyházi levéltárak és könyvtárak összeírását, dokumentálják az örökséget.

  Mons. Sergio Pagano, a Vatikáni Apostoli Levéltár prefektusa vette át a szót és bemutatta a Vatikáni Apostoli Levéltárban folyt többéves munkálatokat. Montini jegyzetei kapcsán kiemelte, hogy az azokban fellelhető főbb témakörök a következők: 1) a pápai meghallgatások előkészítése, vezénylése; 2) a kihallgatás tartalmának terjesztése lemezekkel, a rádióban, audiovizuális felvételekkel; 3) mozi, rádió, televízió; 4) asztronómia és a Galilei-ügy; 5) orvostudomány; 6) közerkölcs; 7) különböző női és férfi rendek tagjai; 8) szent, klasszikus és lírai zene; 9) Bartali és Coppi.

  Mons. Montini jegyzetei tartalmának feldolgozásához nélkülözhetetlen volt a források összevetése a Vatikáni Apostoli Levéltárban található államtitkársági forrásokkal (1: Segreteria di Stato, Affari Generali, 2: Prefettura della Casa Pontificia, 3: a Pápai Nunciusok levéltári egységei 4: Onorifience Pontificie, 5: Segreteria di Stato Commissione Soccorsi, 6: Segreteria di Stato, Beneficenza Pontificia, 7: Ufficio Cifra.)

  Don Angelo Maffeis, az Istituto Paolo VI di Brescia elnöke vette át a szót és elöljáróban megköszönte Prof. Francesco Bonini-nak, a LUMSA Egyetem rektorának, hogy létrejöhetett az aznapi esemény, majd átadta a szót Pietro Doria-nak, a Vatikáni Apostoli Levéltár munkatársának.

  Pietro Doria Il Carteggio montiniano címmel tartott előadásában azt ecsetelte, hogy Giovanni Battista Montini 1914-1923-as évekre vonatkozó levelezésének első kötete (két alkötettel) látott napvilágot 2012-ben. Ezt követi a 1928-1929-as évek levelezéseit feldolgozó 2022-es második kötet harmadik alkötetének kiadása, ami által az értékes történelmi dokumentáció kritikai feldolgozásának folytatása jöhetett létre a Istituto Paolo VI di Brescia közreműködésével. A második kötet első három alkötetében, az 1924-1929-es évekre vonatkozó levelezés összefoglalása, összesen 2312 forrást gyűjt össze, köztük leveleket, táviratokat, képeslapokat és egyéb típusú levelezést összesen 3117 oldalon. A szövegek közül több mint ezer, majdnem több mint a dokumentumok fele rokonoknak címzett, így 360 üzenetet küldenek családtagoknak. A levelezés magába foglal egy második részt, ami nem magánjellegű levelezés. Itt találhatjuk az Olasz Katolikus Egyetemi Szövetség (Federazione Universitaria Cattolica Italiana – FUCI) tagjaival és a hozzájuk kapcsolódó személyiségekkel való levelezést. Itt kiemelhetjük az 1926. augusztusi, Macerata-ban tartott FUCI kongresszust, abból az időszakból amikor a fasiszták ellenszenve erősen kiéleződött a katolikus diákszövetségek iránt, ami az ezt követő időszakban is érezhető volt. Montini útmutatásának köszönhetően a FUCI képes volt a politikai színterektől távolságot tartva egy látszólag stabil kulturális és szellemi útvonalat bejárni.

  Ezt követően, Prof. Jean-Domunuque Durand, az Université de Lyon egyetemi docensének Montini collaboratore di Pio XII című előadását követhettük figyelemmel. Az előadásában szót ejtett arról, hogy ahhoz, hogy megértsük Montini tetteinek történelmi jelentőségét, nélkülözhetetlen a Vatikáni Apostoli Levéltár dokumentumainak tanulmányozása. Sokáig ez lehetetlen volt, a kutatók különösen Montini személyének tanulmányozása kapcsán voltak tehetetlenek. A 2020. évi, XII. Piusz pápa pontifikátusától induló vatikáni fondok megnyitása mérföldkőként jellemezhető a Montini alakjának kutatása terén is. A harmincas években Pacelli munkatársa, Montini örökölte azt a módszert, amely abból állt, hogy feljegyzi a pápai kihallgatások során tárgyalt témákat, tehát a Szent Atyával való munka közös pillanatait. A professzor hozzáfűzte, hogy sajnos az 1939-1945-es háborús időszakból hiányoznak a feljegyzések.

  Végezetül Prof. Francesco Bonini, a LUMSA Egyetem rektora szintén köszönetét fejezte ki az Istituto Paolo VI di Brescia Intézetnek, valamint a Vatikáni Apostoli Levéltár vezetőségének és személyzetének a LUMSA Egyetemmel való kooperációért és lezárta az aznapi eseményt.

  2826
 • 2023. január 23.

  2023. január 23-án 17 órakor vette kezdetét a Pontificia Università Gregoriana és az Archivum Historiae Pontificiae legújabb kezdeményezése: a pápaság történetével foglalkozó állandó szeminárium sorozat Seminario permanente di Storia del Papato címmel. Az eseménysorozatot Prof. Samu Niskanen, a Helsinki Egyetem középkori történelmi tanszékének egyetemi docense L’Historia Apostolica di Aratore: la sua edizione e papa Vigilio című előadásával nyitotta meg. Ez alkalmon a Fraknói Kutatócsoportot vatikáni levéltári kutatási rezidense, Nagy Katalin képviselte.

  Az aznapi előadást Roberto Regoli, a Pontificia Università Gregoriana egyháztörténeti tanszék vezetője és ordinarius docense és Andrea Verardi szintén a Pontificia Università Gregoriana egyetemi docense nyitották meg, bíztató szavakkal mutatva be a szeminárium sorozatot. A kezdeményezés teret biztosít az egyháztörténelemmel foglalkozó kutatók számára egész Európából, így az egyetem székhelye lehet annak a közös találkozópontnak, ahol a kutatók megvitathatják az egyháztörténelemmel és a pápaság történetével kapcsolatos kutatásaikat, álláspontjukat. Ennek során a történelmi nézőpont mellett a művészettörténetet és a kulturális örökséget elemző tanulmányok is előtérbe kerülhetnek.

  Prof. Samu Niskanen, körülbelül egy órás előadásában összefoglalta kutatásait a Historia Apostolica-t Aratore kiadásáról. Kutatásának célja a középkori művek kiadási körülményeinek tanulmányozása. Ismertette, hogy a középkorban az új művek kiadásában a pápai részvétel egy állandó jelenségnek számított a negyedik századtól. Esettanulmányában arra fókuszált, hogy bemutassa Aratore késő-antik írót, hogyan vitte előre irodalmi tevékenységében Virgiliusz pápával való kapcsolata. Aratore művének népszerűsége nagyrészt annak köszönhető, hogy az irodalmi projekt a pápa hozzájárulásában született. A pápai részvétel egy erőteljes promóciós eszközt nyújtott Aratore művének elterjesztéséhez és későbbi sikeréhez. Prof. Samu három fő pontban fejtette ki tanulmányát: először is részletesen bemutatta, hogy egy olyan műről van szó, amelynek tartalma a San Pietro in Vincoli bazilikára utal, ezután magának a publikálásnak a helyéről beszélt, majd pedig elemezte a San Pietro in Vincoli bazilika falain olvasható Historia Apostolica részleteit. Előadását a Publication and the Papacy in Late Antiquity and the Middle Ages monográfiájának bemutatásával zárta.

  2816
 • 2023. január 13.

  2023. január 10-én 18 órai kezdettel mutatták be Rómában (Palazzo Firenze) a “Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico” (a cura di Amedeo Feniello e Mario Prignano, Viella, Roma 2022) c. kötetet. A két fő referáló a Dante Alighieri Társaság elnöke, Andrea Riccardi és Gerhard Ludwig Müller bíboros volt. Az eseményt Massimo Franco újságíró moderálta. Az alkalmon a Fraknói Kutatócsoportot vatikáni levéltári kutatási rezidense, Nagy Katalin képviselte. Az alábbiakban az ő rövid beszámolója olvasható.

  Az eseményt Mario Prignano, a kötet egyik szerkesztője, történész, az Olasz Középkori Történeti Társaság tagja nyitotta meg ecsetelve a körülményeket, ahogy a szóban forgó kötet megvalósításának elképzelése körvonalazódott. A könyvnek az ötlete 2020 nyarán született meg a Procidában és Ischiában tartott találkozók során; hogy pápákról és ellenpápákról beszéljünk, azon kapjuk magunkat, hogy pápai lemondásokról beszélünk, és hogy a jogszabályok hiányának témáját e tekintetben furcsa módon figyelmen kívül hagyták a tudományos diszkusszióban – fejtegette Prignano. Ily módon lehetőség nyílt egy nagyon érdekes vitára a történészek és a kánonjog tudósai között. Ebben az időben az Aquilai Egyetem egy szélesebb körű tudományos eszmecsere szervezésébe kezdett, és az egyetem rektora, Edoardo Alesse professzor azonnal csatlakozott projekthez. Ily módon a kötet összegyűjti a leghitelesebb személyiségek írásait, akik az évek során különböző módon foglalkoztak a témával.

  A kötet bemutatását Gerhard Ludwig Müller bíboros folytatta. Felhívta a figyelmet a téma aktualitására és fontosságára. Amikor XVI. Benedek pápa váratlanul közölte 2013. február 11-én a konzisztóriumban összegyűlt bíborosokkal az Episcopus Romae szolgálatról való lemondásról szóló döntését, csak röviden lehetett felidézni a pontifikátusról való lemondás epizódjait, amelyek egészen más körülmények között az egyház évezredes történelmét meghatározták. Ezért is fontos, hogy felelevenítsük a pápai lemondások évszázadokra visszanyúló történelmét egy a témának szánt kötettel – hangoztatta a bíboros. Andrea Riccardi professzor pedig a közelmúltban nagy visszhangot kiváltó írása összefüggésébe helyezte el a könyv fő üzenetét. Ez pedig akként fogalmazható meg, miszerint a pápák lemondása XVI. Benedek után már egyáltalán nem tekinthető a középkor egyedi kuriózumának.

  A kötet  tanulmányai a következők:

  • Roberto Rusconi, La rinuncia pontificia nella storia della Chiesa;
  • Paolo Golinelli, L’abdicazione - «gran rifiuto» - di Celestino V;
  • Johannes Grohe, «Quondam Papa». La rinuncia al tempo dello scisma d’Occidente;
  • Valerio Gigliotti, Pietro del Morrone e Joseph Ratzinger: diritto e teologia tra storia e contemporaneità;
  • Roberto Regoli, La novità del papato emerito. Unicità storica o inizio di nuovi tempi?;
  • Gianfranco Ghirlanda, La rinuncia al suo munus da parte del Romano pontefice: il canone 332;
  • Geraldina Boni, Prospettive de iure condendo;
  • Cristiana Caricato, 11 febbraio 2013;
  • Massimo Franco, La rinuncia prossima ventura.
  2817