Külföldi

I collegi per stranieri a/e Roma nell’ età moderna. II: 1750-1915

Alessandro Boccolini–Philippe Roy-Lysencourt–Matteo Sanfilippo–Péter Tusor

I collegi per stranieri a/e Roma nell’ età moderna. II: 1750-1915,  a cura di Alessandro Boccolini–Philippe Roy-Lysencourt–Matteo Sanfilippo–Péter Tusor (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 11) Viterbo: Sette Citta 2024,

Az első, a 16-18. századi római kollégiumokat bemutató kötet után ez a munka olyan tanulmányokat közöl több (olasz, francia, spanyol és angol) nyelven, amelyek nem csak a külföldiek számára fenntartott oktatási intézmények fejlődését elemzik Róma városában, hanem azt is, hogyan váltak ezek az az Ó- és Újvilágból érkező egyházi és a külföldi külföldiek számára támaszpontokká. Ez a jelenlét a kollégiumokban figyelemre méltó az újabb alapítású intézmények számára is. Így a különféle római szemináriumok, egyetemi kollégiumok, valamint az egyes egyházi rendek és kongregációk kollégiumai számára. A kötet az Istituto Nazionale di Studi Romani, Università della Tuscia, Università di Chieti-Pescara, Université Laval (Québec)  és a Fraknói Kutatócsoport közös szakmai kiadásában jelent meg.

I collegi per stranieri a/e Roma nell’ età moderna. I: Cinque-Settecento

Alessandro Boccolni–Matteo Sanfilippo–Péter Tusor

A kötet az Istituto Nazionale di Studi Romani, Università della Tuscia, CeSPoM és a Fraknói Kutatócsoport közös szakmai kiadásában jelent meg. A Rómában 2022 dec. 14-én, az Aventinuson a Külföldi kollégiumok Rómában az újkorban (I Collegi per stranieri a Roma nell'età moderna) c. nemzetközi szimpózium  tanulmánnyá formált előadásait tartalmazza. A szerzők  Matteo Sanfilippo, Gaetano Platania, Giovanni Pizzorusso, Alessandro Boccolini, Jadranca Neralic, Maurice Whitehead Karie Schultz, Matteo Binasco Véghseő Tamás és Tusor Péter. Az angol, ír és skót kollégiumok mellett kiemelkedően nagy szerepet kap a közép-, illetve kelet-európai térség a Német-Magyar Kollégiumnak, illetve a különféle lengyel/rutén intézményeknek köszönhetően. Nem hiányzik a palettáról a misszionáriusképző központ, a Collegio Urbano di Propaganda Fide sem. A tanulmánykötet módszertani, szemléleti és tartalmi sajátosságait és újdonságait Matteo Sanfilippo tanulmány széles historiográfiai kontextusba helyezve mutatja be (p. 9–30: Collegi per gli stranieri a Roma: una introduzione storico-storiografica).

Recenziók
Susanna Piselli

I Barberini e l'Europa

Péter Tusor – Alessandro Boccolini (ed.)

I Barberini e l'Europa, a cura di Péter Tusor, Alessandro Boccolini, (Acta Barberinia 5), Viterbo: Sette Citta 2022.

A kötet a 2021 decemberben a Fraknói Kutatócsoport közreműködésével az Istituto Nazionale di Studi Romaniban, illetve online tartott „I Barberini e l’Europa”, azonos című nemzetközi szimpózium tanulmánnyá formált előadásait tartalmazza. Az Edizioni Sette Città több mint háromszáz oldalas kiadványa 12 szerző tanulmányait közli. Silvano Giordano, Olivier Poncet, Matteo Binasco, Giovanni Pizzorusso, Matteo Sanfilippo, Giuseppe Mrozek Eliszezynki, Isabella Iannuzzi, Gaetano Sabatini, valamint a szerkesztők (Gaetano Platania, Tusor Péter, Alessandro Boccolini)  tanulmányai érintik a bíborosai, hercegei révén többgenerációs pápai dinasztia nyugati (francia, spanyol, angol stb.),  keleti (főként lengyel és magyar) külpolitikai és egyházi relációit, kitekintő jelleggel kapcsolatait a kora újkori Észak-Amerikával, a globális missziószervezésben játszott szerepüket. De előkerülnek kereskedelem- és irodalomtörténeti dimenziók is (Francesca di Caprio, Dalma Frascarelli). Az olasz Ministero della Cultura támogatásával Viterbóban megjelent kötet használatát névmutató segíti.

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri. II: Secoli XVIII-XX

Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri II. secoli XVIII-XX. a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 9) Viterbo: Sette Citta 2021.

A Fraknói Kutatócsoport és a viterbói Università della Tuscia tudományos együttműködésének egyik hozadéka a szentszéki diplomácia és a (nemzet)államok kapcsolatait bemutató konferenciasorozat életre hívása. 2019-ben az Istituto Nazionale di Studi Romaniban megrendezett konferencián az egyes helyi egyházakat, nemzeti közösségeket képviselő római ágensek, azaz ügyvivők/képviselők 18–20. századi működésének kereteit vizsgálták. A szerkesztők előszava mellett tíz olasz és angol nyelvű tanulmányt és névmutatót is tartalmazó tanulmánykötet e kérdéskört járja körbe.

Alessandro Boccolini a lengyel ágnesek működését vizsgálva többek közt arról ír, hogy lengyel részről kutatásokat végeztek a vatikáni levéltárban annak kiderítésére, hogy valóban csupán zálogjogon bírják-e, és vissza kell-e adniuk Magyarországnak a Luxemburgi Zsigmond által a lengyel koronánakelzálogosított 3 várat és 13 szepesi várost. Gaetano Platania Tommaso Antici életén keresztül, Antonio Salvatore Romano pedig szicíliai szemszögből vizsgálja az ágnesek kérdéskörét. Andreas Gottsmann a K.u.K. Agentie für Geistliche Angelegenheiten (Lelki Ügyek Császári és Királyi Ügynöksége) tevékenységét tekinti át, melyet még III. Károly alapított, és egészen 1918-ig képviselte a dunai monarchia napi egyházi ügyeit az Örök Városban. Oliver Panichi a Propaganda Fide 18-19. századi tevékenységének egy különleges, kelet felé mutató szegmensével foglalkozik. Luca Codignola a Collegio Inglese rektorának, Robert Gradwellnek a brit, kanadai és amerikai ágensi tevékenységét elemezi, Matteo Binasco pedig ír, Matteo Sanfilippo pedig kanadai vonatkozásait ismertetve tárgyalja a témát. Tóth Krisztina a 20. századi ferences rendi prokurátorokat mutatja be, három általános rendi prokurátor, Bernardinus Klumpere, Callistus Zuccottie és Aloysius Susáe Magyarország érdekében végzett tevékenységét vizsgálva. Végül Rétfalvi Balázs Tomek Vince piarista generálisnak a vatikáni diplomáciában játszott szerepét ismerteti.

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII

Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XVXVIII, a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 8) Viterbo: Sette Cittá 2020. 264 p.

A kötet az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és Matteo Sanfilippo professzor pápaságtörténeti kutatóintézete (Viterbói Egyetem DISUCOM) által 2018. szeptember 27–28-án Budapesten szervezett nemzetközi szimpóziumon elhangzott előadások tanulmányváltozatát tartalmazza. A szerzők azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a helyi egyházi szervezetek ügyeit kik és hogyan képviselték, intézték az Apostoli Szentszéknél a kora újkor folyamán. A két szerkesztő, Matteo Sanfilippo és Tusor Péter  bevezetőjét tíz tanulmány követi. A kötet használatát történeti személynév-mutató  segíti.

Fedeles Tamás cikkében a magyar királyság késő középkori római diplomáciai képviseletét ismerteti, arra fókuszálva, hogy milyen státusú és nemzetiségű személyek kaptak követi megbízást, milyen képzettséggel rendelkeztek és milyen elvárásokat támasztottak velük szemben. Tusor Péter a 17. századi püspökkari ágenseket mutatja be, akiket kezdetben az esztergomi érsek küldötteiként tartottak számon, majd 1639-től már az egész magyar egyház állandó képviselői lettek Rómában a század végéig. Tanulmányában körvonalazta feladataikat, hatáskörüket, valamint hangsúlyos hírszolgálatukat is.

Silvano Giordano OCD a spanyol monarchia és a 17. század eleji római Kúria kapcsolattartásának módját tanulmányozza, részletesen írva az egy időpontban, egymás hivatali idejét átfedve Rómában szolgáló rendes és rendkívüli követekről, bíboros protektorokról, a Rota Romana ügyhallgatóiról és az ágensekről is. Ignasi Fernandez Terricabras, a Barcelonai Autonóm Egyetem docense a párhuzamosan egymás mellett működő római spanyol képviselők közül a Spanyol Inkvizíció ágenseinek szerepét vizsgálja, megállapítva, hogy fő feladatuk a spanyol általános inkvizítor és az inkvizíciós tanács védelme volt a római dikasztériumok esetleges beavatkozásától. James Nelson Novoa, az ottawai egyetem történésze a római portugál képviselet hivatalos elismeréséről, majd a 16. századi római portugál ágensekről értekezik.

Bertrand Marceau volt (École Française de Rome) a francia Rota-auditor, Louis de Bourlémont karrierútját és XIV. Lajos római ágenseként folytatott tevékenységét vázolja a formálódó francia abszolutizmus és az európai nagyhatalmi szerepét épp elveszítő Egyházi Állam konfliktusai összefüggésében. A sienai egyetemen tanító Matteo Binasco a 17. századi ír ágensek történetét ismerteti. Matteo Sanfilippo a 17–18. századra koncentrál, kitekintéssel a 19. századra: a francia kolóniák, a brit korona területei és az Egyesült Államok képviseletét és az ehhez kapcsolódó változatos ágensi teendőket vázolja.

Gaetano Platania a Vatikáni Apostoli Könyvtár Barberini fondja alapján a lengyel ágensek feladatait elemezte. Rámutatott, hogy a 17. század második felére szerepük megváltozott: a diplomáciai képviselet helyett egyre inkább az adminisztratív jellegű ügyek kerültek előtérbe, melynek a lehető legrövidebb időn belül történő keresztülvitelét próbálták elérni a kúria bonyolult útvesztőin keresztül. Alessandro Boccolini egy XVII. században élt ágens, Paolo Doni apát, a lengyel uralkodó, II. János Kázmér római és nápolyi képviselője tevékenységét vette górcső alá.

 

Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon

Rupert Klieber–Péter Tusor

Die Bischöfe der Donuaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon, hg. von Rupert Klieber, Band I: Die röm.kath. Kirchenprovinczen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn, unter Mitarbeit von Péter Tusor, Duncker & Humblot, Berlin 2020 (xviii + 661 p).

The grandiose encyclopaedia is the result of the work of a complex international project. The participants of the project are: the Institut für Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (Prof. Dr. RUPERT KLIEBER) and the  Römisches Institut der Görres Gesellschaft,Città del Vaticano (Prof. Dr. ERWIN GATZ); the Diözesanarchiv Wien; the Istituto di Storia Soicale e religiosa in Görz, Ungarische Archivsdelegation beim Österreichischen Staatsarchiv and the MTA-PPKE ‘Impetus’ Church History Research Group and then the Fraknói Research Group. The almost decade-long research aimed to continue the monumental Bischofslexikon-series of Prelate Erwin Gatz, the rector of the Campo Santo Teutonico of Vatican: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. Ein biographisches Lexikon1198 bis 14481448 bis 16481648 bis 180,. Duncker & Humblot, Berlin 1990–2001 (3 volumes); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder. Ein biographisches Lexikon, Duncker & Humblot, Berlin 1983–2002 (2 volumes). The mega-project, which stretched over several tenders, came to an end on Whit Sunday, 2020. (On the dimension of the organization, see here in connection with the evaluation of an Impetus-tender.) With the coordination of Péter Tusor, on behalf of the Hungarians, Zsófia Szirtes, Krisztina Tóth, István Fazekas and András Forgó participated in the research carried out in an extensive international cooperation. The details of the volume that can be found here give more information. The list of the authors, the important sources used and the list of the secondary literature: here. Can be ordered: here.

The Bischofslexikon is an unavoidable collection of biographies, which places the Hungarian history of the 19th century to the historical processes of Europe and contributes to the Hungarian historians’ becoming more known abroad. The biographies of the bishops are compiled in a volume of a unified structure and approach. The biogramms form a series of studies rather than a collection of data, therefore, the encyclopaedia is more like a sophisticated monograph of church history. It is the first volume of a longer series, which demonstrates that Hungary, therefore, the Hungarian church was also an integral part of the Habsburg Empire. The reaction of the local churches’ heads towards the challenges of the 19th century is brilliantly outlined here. Namely, the episcopal office became the matter of policy at the time, the monarchs and institutions of the Habsburg Empire supported the religious communities in exchange for loyalty. Many bishops worked also as state officials. In the meantime, the prelates set the course for the local churches; therefore, their role and personality were very significant. In this volume, there are 126 bishop-biographies, which mean 169 official periods, as many of them left their dioceses and moved to another one. Several cultural, social historical, economical and national aspects can be found in the biogramms.

As soon as the Verlag Duncher & Humblot of Berlin authorizes, the encyclopaedia will be available in its entirety on the website of the Research Group.

Recenziók
Erich Witzmann
Die Presse859.38 KB
Hubert Wolf
Andreas Gottsmann
Clio-online74.08 KB
Michael Pfister
Joachim Bahlcke
Abbreviations
Thomas Winkelbauer
MIÖG 202286.57 KB
Milan Hlavačka
VCZN
Robyn Dora Radway
Fejérdy András

Gli “angeli custodi” delle monarchie: I cardinali protettori delle nazioni

Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli “angeli custodi” delle monarchie: I cardinali protettori delle nazioni. a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 7) Viterbo: Sette Citta 2018.

Az egyes nemzetek, illetve államok római érdekképviseletének fontos résztvevői voltak az úgynevezett bíboros protektorok. A 16. század elejére kifejelődött intézmény vizsgálatára a viterbói Università della Tuscia (Prof. Gaetano Platania, Prof. Matteo Sanfilippo), az Università di Chieti-Pescara (Prof. Irene Fosi), az Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma - CSIC (Prof. Rafael Valladare) és a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport részvételével nemzetközi projekt indult. A projekt keretében először 2017. február folyamán Rómában, a Spanyol Történeti és Régészeti Intézetben került sor tudományos tanácskozásra „Ángeles Custodios de las monarquías: los cardenales protectores de las naciones” címmel. A második colloquio internazionale 2017. november végén zajlott le Viterbóban.

A bíboros protektorátus feltárására irányuló közös műhelymunka eredményei immár tizenkét olasz nyelvű tanulmányt tartalmazó kötet formájában az Edizioni Sette Città gondozásában, a Fraknói Kutatócsoport társkiadásában láttak napvilágot.

Jelenleg ezen az oldalon a kötet bevezetője és indexe érhető el.
 

Recenziók

The Baroque Papacy (1600–1700)

Péter Tusor

This volume, entitled The Baroque Papacy (16001700), originally contains the material of the early modern European history seminar held by the author at the Péter Pázmány Catholic University. In the Foreword, the author provides a brief review of the paradigm of confessionalisation. The Introduction (I) summarises the impressive achievements of the reform papacy, the main characteristics of the less dynamic baroque papacy and the gradual change in the relationship of the papal Curia with nation states. The first large chapter (II) examines the role played by the Apostolic See in the European political stage. The focus is on the accelerating loss of pontifical power under Pope Urban V III and on the temporary reversal of this trend due to the organization of the Holy League by Pope Innocent XI, which liberated Hungary from 150 years of Turkish rule.Next, the author analyses the social, economic and financial structures of the State of the Church (III). A separate subchapter deals with the college of cardinals, the pope’s court and Roman society, as well as the the papal financial system and its institutions, the sources, types, sums and the balance of revenues and expenditures. Key processes are best modelled by the rise and fall of papal nepotism (IV). The portrayal of the changes in social and economic structures is followed by a presentation of the Curia’s pioneering decision-making system (V), which, however, became increasingly complicated and, at the end of the 17th century, underwent comprehensive reforms. In the course of this is chapter, the author discusses dicasteriums, which originate in the Middle Ages, but focuses on the expanding network of congregations, their operation, structure and competence, and finally examines the network of nunciatures and especially the development of the pontifical State Secretariate. The aim of these three chapters (III–V) is not only to understand the shifts in pontifical policy in the Early Modern Era, but also to shed light on the changes of Roman church administration and church policy as well as the changing relationship between Rome and local church organisations. The last large chapter (VI) contains a summary of the latter two, including precedent cases, key ordinances, legal frameworks, a summary of the technical and organisational problems of maintaining contacts with Rome and finally an analysis of Spanish, French and German church relations as a sample. In the end, the book contains an Outlook on the 18th century, an Appendix with the archontology of popes and chief curial magistrates.

Il Papato e le Chiese locali – The Papacy and the local Churches

Péter Tusor–Matteo Sanfilippo (ed.)

A kötet olasz és angol nyelvű bevezetést, összesen 18, olasz vagy angol nyelvű tanulmányt tartalmaz közel 500 oldalon. Genezisét az azonos címmel 2013 májusában Budapesten, Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek konklávébeli szereplésének 500. évfordulója apropóján rendezett nemzetközi konferencia jelenti. Az olasz, spanyol, francia, német, osztrák, szlovén és magyar résztvevők kivétel nélkül nagyobb szabású – olasz vagy angol nyelvű – tanulmányban részletezték szóban elmondott gondolataikat, hasznosították a többnapos tudományos eszmecsere tapasztalatait.

A kötet hat fejezetre oszlik, mindegyik fejezetet az adott korszakot és tematikát szintetizáló tanulmány vezeti be, melyet két-három analizáló jellegű írás követ.

Külön fejezet tárgyalja a 16. századot és a tridentiánus reformnunciatúrák korát (I.); a 17. század politikai, egyházi joghatósági és doktrinális kérdéseit (II.); a Szentszék és a helyi egyházak 18. századi problémáit (III.); továbbá a tengerentúli missziók világát a kora újkorban (IV.). Az V(1–2). fejezetben néhány részegyházhoz (Lengyelország, német püspökök) fűződő kapcsolatok sajátosságai, illetve a  párizsi és müncheni nunciatúrák szerepe kerül bemutatásra immár a 19. és részben a 20. századdal bezárólag. A VI. fejezet ismét kronologikus jellegű, a hosszú 19. századot tárgyalja, kitekintéssel a modern korra.

A tanulmánykötet a vonatkozó nemzetközi kutatások legfrissebb eredményeit hasznosítja, illetve tartalmazza. Kimondott célja, hogy megkerülhetetlen támpont és további vizsgálatok inspirálója legyen ebben a világtörténeti jelentőségű (vö. pl. reformáció, gallikanizmus, római kérdés stb.) témakörben.

A könyvet a konferenciáról szóló beszámoló, névmutató zárja. Az olasz nyelvű tanulmányok eredményeit angol rezümék ismertetik behatóan.