Külföldi

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV-XVIII

Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XVXVIII, a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 8) Viterbo: Sette Cittá 2020. 264 p.

A kötet az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és Matteo Sanfilippo professzor pápaságtörténeti kutatóintézete (Viterbói Egyetem DISUCOM) által 2018. szeptember 27–28-án Budapesten szervezett nemzetközi szimpóziumon elhangzott előadások tanulmányváltozatát tartalmazza. A szerzők azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a helyi egyházi szervezetek ügyeit kik és hogyan képviselték, intézték az Apostoli Szentszéknél a kora újkor folyamán. A két szerkesztő, Matteo Sanfilippo és Tusor Péter  bevezetőjét tíz tanulmány követi. A kötet használatát történeti személynév-mutató  segíti.

Fedeles Tamás cikkében a magyar királyság késő középkori római diplomáciai képviseletét ismerteti, arra fókuszálva, hogy milyen státusú és nemzetiségű személyek kaptak követi megbízást, milyen képzettséggel rendelkeztek és milyen elvárásokat támasztottak velük szemben. Tusor Péter a 17. századi püspökkari ágenseket mutatja be, akiket kezdetben az esztergomi érsek küldötteiként tartottak számon, majd 1639-től már az egész magyar egyház állandó képviselői lettek Rómában a század végéig. Tanulmányában körvonalazta feladataikat, hatáskörüket, valamint hangsúlyos hírszolgálatukat is.

Silvano Giordano OCD a spanyol monarchia és a 17. század eleji római Kúria kapcsolattartásának módját tanulmányozza, részletesen írva az egy időpontban, egymás hivatali idejét átfedve Rómában szolgáló rendes és rendkívüli követekről, bíboros protektorokról, a Rota Romana ügyhallgatóiról és az ágensekről is. Ignasi Fernandez Terricabras, a Barcelonai Autonóm Egyetem docense a párhuzamosan egymás mellett működő római spanyol képviselők közül a Spanyol Inkvizíció ágenseinek szerepét vizsgálja, megállapítva, hogy fő feladatuk a spanyol általános inkvizítor és az inkvizíciós tanács védelme volt a római dikasztériumok esetleges beavatkozásától. James Nelson Novoa, az ottawai egyetem történésze a római portugál képviselet hivatalos elismeréséről, majd a 16. századi római portugál ágensekről értekezik.

Bertrand Marceau volt (École Française de Rome) a francia Rota-auditor, Louis de Bourlémont karrierútját és XIV. Lajos római ágenseként folytatott tevékenységét vázolja a formálódó francia abszolutizmus és az európai nagyhatalmi szerepét épp elveszítő Egyházi Állam konfliktusai összefüggésében. A sienai egyetemen tanító Matteo Binasco a 17. századi ír ágensek történetét ismerteti. Matteo Sanfilippo a 17–18. századra koncentrál, kitekintéssel a 19. századra: a francia kolóniák, a brit korona területei és az Egyesült Államok képviseletét és az ehhez kapcsolódó változatos ágensi teendőket vázolja.

Gaetano Platania a Vatikáni Apostoli Könyvtár Barberini fondja alapján a lengyel ágensek feladatait elemezte. Rámutatott, hogy a 17. század második felére szerepük megváltozott: a diplomáciai képviselet helyett egyre inkább az adminisztratív jellegű ügyek kerültek előtérbe, melynek a lehető legrövidebb időn belül történő keresztülvitelét próbálták elérni a kúria bonyolult útvesztőin keresztül. Alessandro Boccolini egy XVII. században élt ágens, Paolo Doni apát, a lengyel uralkodó, II. János Kázmér római és nápolyi képviselője tevékenységét vette górcső alá.

 

Gli “angeli custodi” delle monarchie: I cardinali protettori delle nazioni

Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli “angeli custodi” delle monarchie: I cardinali protettori delle nazioni. a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 7) Viterbo: Sette Citta 2018.

Az egyes nemzetek, illetve államok római érdekképviseletének fontos résztvevői voltak az úgynevezett bíboros protektorok. A 16. század elejére kifejelődött intézmény vizsgálatára a viterbói Università della Tuscia (Prof. Gaetano Platania, Prof. Matteo Sanfilippo), az Università di Chieti-Pescara (Prof. Irene Fosi), az Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma - CSIC (Prof. Rafael Valladare) és a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport részvételével nemzetközi projekt indult. A projekt keretében először 2017. február folyamán Rómában, a Spanyol Történeti és Régészeti Intézetben került sor tudományos tanácskozásra „Ángeles Custodios de las monarquías: los cardenales protectores de las naciones” címmel. A második colloquio internazionale 2017. november végén zajlott le Viterbóban.

A bíboros protektorátus feltárására irányuló közös műhelymunka eredményei immár tizenkét olasz nyelvű tanulmányt tartalmazó kötet formájában az Edizioni Sette Città gondozásában, a Fraknói Kutatócsoport társkiadásában láttak napvilágot.

Jelenleg ezen az oldalon a kötet bevezetője és indexe érhető el.
 

The Baroque Papacy (1600–1700)

Péter Tusor

This volume, entitled The Baroque Papacy (16001700), originally contains the material of the early modern European history seminar held by the author at the Péter Pázmány Catholic University. In the Foreword, the author provides a brief review of the paradigm of confessionalisation. The Introduction (I) summarises the impressive achievements of the reform papacy, the main characteristics of the less dynamic baroque papacy and the gradual change in the relationship of the papal Curia with nation states. The first large chapter (II) examines the role played by the Apostolic See in the European political stage. The focus is on the accelerating loss of pontifical power under Pope Urban V III and on the temporary reversal of this trend due to the organization of the Holy League by Pope Innocent XI, which liberated Hungary from 150 years of Turkish rule.Next, the author analyses the social, economic and financial structures of the State of the Church (III). A separate subchapter deals with the college of cardinals, the pope’s court and Roman society, as well as the the papal financial system and its institutions, the sources, types, sums and the balance of revenues and expenditures. Key processes are best modelled by the rise and fall of papal nepotism (IV). The portrayal of the changes in social and economic structures is followed by a presentation of the Curia’s pioneering decision-making system (V), which, however, became increasingly complicated and, at the end of the 17th century, underwent comprehensive reforms. In the course of this is chapter, the author discusses dicasteriums, which originate in the Middle Ages, but focuses on the expanding network of congregations, their operation, structure and competence, and finally examines the network of nunciatures and especially the development of the pontifical State Secretariate. The aim of these three chapters (III–V) is not only to understand the shifts in pontifical policy in the Early Modern Era, but also to shed light on the changes of Roman church administration and church policy as well as the changing relationship between Rome and local church organisations. The last large chapter (VI) contains a summary of the latter two, including precedent cases, key ordinances, legal frameworks, a summary of the technical and organisational problems of maintaining contacts with Rome and finally an analysis of Spanish, French and German church relations as a sample. In the end, the book contains an Outlook on the 18th century, an Appendix with the archontology of popes and chief curial magistrates.

Il Papato e le Chiese locali – The Papacy and the local Churches

Péter Tusor–Matteo Sanfilippo (ed.)

A kötet olasz és angol nyelvű bevezetést, összesen 18, olasz vagy angol nyelvű tanulmányt tartalmaz közel 500 oldalon. Genezisét az azonos címmel 2013 májusában Budapesten, Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek konklávébeli szereplésének 500. évfordulója apropóján rendezett nemzetközi konferencia jelenti. Az olasz, spanyol, francia, német, osztrák, szlovén és magyar résztvevők kivétel nélkül nagyobb szabású – olasz vagy angol nyelvű – tanulmányban részletezték szóban elmondott gondolataikat, hasznosították a többnapos tudományos eszmecsere tapasztalatait.

A kötet hat fejezetre oszlik, mindegyik fejezetet az adott korszakot és tematikát szintetizáló tanulmány vezeti be, melyet két-három analizáló jellegű írás követ.

Külön fejezet tárgyalja a 16. századot és a tridentiánus reformnunciatúrák korát (I.); a 17. század politikai, egyházi joghatósági és doktrinális kérdéseit (II.); a Szentszék és a helyi egyházak 18. századi problémáit (III.); továbbá a tengerentúli missziók világát a kora újkorban (IV.). Az V(1–2). fejezetben néhány részegyházhoz (Lengyelország, német püspökök) fűződő kapcsolatok sajátosságai, illetve a  párizsi és müncheni nunciatúrák szerepe kerül bemutatásra immár a 19. és részben a 20. századdal bezárólag. A VI. fejezet ismét kronologikus jellegű, a hosszú 19. századot tárgyalja, kitekintéssel a modern korra.

A tanulmánykötet a vonatkozó nemzetközi kutatások legfrissebb eredményeit hasznosítja, illetve tartalmazza. Kimondott célja, hogy megkerülhetetlen támpont és további vizsgálatok inspirálója legyen ebben a világtörténeti jelentőségű (vö. pl. reformáció, gallikanizmus, római kérdés stb.) témakörben.

A könyvet a konferenciáról szóló beszámoló, névmutató zárja. Az olasz nyelvű tanulmányok eredményeit angol rezümék ismertetik behatóan.