Repertorium Pontificiorum Documentorum in Regnis Sacrae Coronae Hungariae existentium (1417–1526)

CLASSIS II
10.
Nemes Gábor

Repertorium Pontificiorum Documentorum in Regnis Sacrae Coronae Hungariae existentium (1417–1526) (CVH II/10), összeállította és a bevezetést írta NEMES GÁBOR, Budapest–Róma 2022. xxv + 342 p. + mellékletek (4 kép és 1 térkép)

A kötet a történelmi Magyarország területén fennmaradt, 1417 és 1526 között kelt pápai oklevelek repertóriumát tartalmazza. A munka szervesen illeszkedik a Franco Bartoloni által útjára indított Index Actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III in ad Martinum V electum című rangos sorozat célkitűzéseihez. A szerző a gyűjtés során számba vett minden kéziratos fennmaradási formát, így az eredetik mellett az átírásban, másolatban, sőt fogalmazványban fennmaradtakat, továbbá a nyomtatott búcsúcédulákat is. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Diplomatikai Levéltára (DL) és Diplomatikai Fényképgyűjtemény (DF) mellett az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban őrzött Hevenesi, Kaprinai és Pray gyűjtemények, továbbá online adatbázisok is a gyűjtés alapját képezték. A kutatás során összegyűjtött kéziratokat és kiadásokat felhasználva minden egyes oklevélszövegről egy adategyüttes állt össze, amely az oklevél keltezési adatait, az oklevél kontextusának kezdő szavait, azaz incipitjét, a kiadó pápa nevét, a címzést, az oklevél szövegét megőrző kéziratokat és az egyes kiadásait tartalmazza.

Az 1417 és 1526 közötti több mint száz évből a Kárpát-medence levéltáraiban fennmaradt 1064 példányból 672 oklevélszöveget sikerült kigyűjteni. Ezek több mint fele, 344 maradt fenn eredetiben. A kötet bevezetője – amely a végén angolul is olvasható – a feldolgozott oklevélállomány elemzésével, értékelésével és az iratok fennmaradásának és megőrződésének problematikájával foglalkozik.

A repertóriumot több mutató is követi: először személy- és helynévmutató, majd a DL és DF számok, valamint az azzal nem rendelkező kéziratok konspektusa, ezután pedig az incipitek abc rendű indexe olvasható.

A kötetben szereplő eredeti oklevelek vizsgálata segítségével elkészült a kúriai hivatalnokok repertóriuma is. A munka ezzel a passaui egyetem neves diplomatika és paleográfia professzora, Thomas Frenz által évtizedek óta elkezdett, a pápai kúriai hivatalokban dolgozó személyek prozopográfiai és biográfiai gyűjtéséhez is kíván kapcsolódni.