A Fraknói Kutatócsoport római kutatóútja

A Fraknói Kutatócsoport a névadó Fraknói Vilmos módszeres vatikáni kutatásainak továbbvivője. Történettudományi szaksorozata, a 2004 óta megjelenő Collectanea Vaticana Hungariae a Fraknói-féle Monunumenta Vaticana Hungariae folytatója. Működésének esszenciája, hogy míg a kutatás és az eredmények prezentálásának helyszíne meghatározóan Róma, a feldolgozó munka hazai kutatóhelyeken, mindenekelőtt a PPKE-n folyik. A vatikáni kutatások rendszerint egyénileg, vagy kisebb egységekben történnek. Fennállása történetében most először a Fraknói Kutatócsoport közös római kutatóutat szervezett az Örök Városba, 2023. május 29. és június 4. között. A levéltári expedíciónak tagja volt Szovák Kornél, a Moravcsik Intézet Igazgatója, aki a CVH szerkesztőbizottságának titkáraként vezető tagja a csapatnak. Az infrastrukturális hátteret a felújított Szent István Ház szolgáltatta. Május 31-én, szerda délelőtt a Kutatócsoport tagjai udvariassági látogatást tettek a Vatikáni Apostoli Levéltár püspök-prefektusánál. Mons. Sergio Pagano már a CVH indulásától fogva támogatója a Fraknói Kutatócsoport munkájának, 2015-ben Budapesten, 2022-ben Rómában prezentálta és méltatta eredményeit.

Az egy hetes kutatóút során a Kutatócsoport tagjai szerteágazó levéltári kutatásokat folytattak. Időrendben haladva Fedeles Tamás, a kutatócsoport tudományos tanácsadója és társvezetője a 2016-ban megkezdett kutatásait folytatva a 14. századi pápai adószedők tevékenységével kapcsolatban végzett forrásfeltáró munkát. Ezúttal a francia származású Helias de Vodronio kamarai klerikus, a német egyháztartományok, valamint a Cseh, a Magyar, a Lengyel, a Dán és a Svéd Királyság területére 1372-ben kinevezett apostoli nuncius kollektori működésére vonatkozó adatokat gyűjtötte a Registra Vaticana sorozat köteteiből.

Szovák Kornél folytatta VI. Sándor supplicatiós regisztrumainak átnézését, melyet 2010-ben Dreska Gáborral együtt kezdtek meg. Emellett a Vatikáni regisztrumok közül V. Márton pontifikátusának idejét vizgálta.

Nemes Gábor szintén a korábbi kutatásait folytatta. A Vatikáni Apostoli Levéltárban bréveregisztrumokat (Dataria Apostolica, Brevia Lateranensia; Arm. XXXIX.), és bréve fogalmazványokat (minute, Arm. XL.) nézett át. Az Archivio Storico Capitolinóban pedig a tavaly megkezdett munka nyomán a közjegyzői levéltár (Archivio Notarile Generale Urbano) 16. századi regisztrumköteteit (Sezione LXVI., Libri Instrumentorum) nézte át az 1509 és 1511 évekről.

Kanász Viktor a Kutatócsoport érkezését megelőző három hétben is a Vatikáni Apostoli Levéltában és az Apostoli Könyvtárban kutatott, amely során elsősorban az I. Ferdinánd mellé rendelt szentszéki nunciusok levelezését vizsgálta. Ennek során kiderült, hogy a patinás Nuntiaturberichte aus Deutschland-sorozat vonatkozó köteteiből sok fontos magyar vonatkozású adat kimaradt, vagy csak rövid regeszta formájában került közlésre. Emellett több, máig publikálatlan nunciusi levelet talált. Ezenkívül a korabeli velencei nunciatúra magyar vonatkozású híreit is összegyűjtötte, amelyek fontos adalékokkal szolgálnak az 1540-60-as évek magyarországi egyház- és hadtörténetéhez, illetve az oszmán-ellenes küzdelmek korabeli megítéléséhez.

Kruppa Tamás a Vatikáni Levéltár Fondo Borghese gyűjteményében folytatott kutatásokat, amelynek témája a magyarok jelenléte II. Rudolf prágai udvarában volt. A témához nunciusi jelentéseket, ezen belül főleg Filippo Spinelli prágai pápai nuncius jelentéseit nézte át az 1599-1601 közötti időszakból. A kötetekben a már említett jelentések mellett a nuncius által beküldött egyéb iratok is megtalálhatók, amelyek azt a célt szolgálták, hogy háttéranyagként felhasználva megkönnyítsék a szentszéki döntéshozók tájékozódását és döntéseit. A kutatás eredményeként elmondható, hogy bár kiépített intézményi hálózattal, reprezentációval a magyarok Prágában nem rendelkeztek, a török háború miatt igen sok hír szólt róluk, illetve erdélyi viszonylatban több követség jelenléte is jól dokumentálható II. Rudolf udvarában.

Tusor Péter elsősorban a Processus Consistoriales Episcoporum ex Regnis Sacrae Coronae Hungariae I. (1605–1665), valamint a Series Episcoporum Regni Hungariae ex archivis Hungariae et Vaticanis compilata (1605–1665) c. munkáihoz végzett pótkutatásokat a vatikáni levéltárban egy 27 éve kezdett részprojekt első felének befejezéséhez. A konzultált archivisztikai egységek: AAV P. Cons., vol. 21. 23. 40; P. Dat. 4. 23; P. Vienna n. 21. 24. 44; AAV Act. Misc., vol. 97–98. Kiegészítette továbbá az idén márciusban kezdett levéltári vizsgálatát, amely az árpási oltárkép keletkezésének politikai kontextusára irányul. A konzultált kötetek: AAV Segr. Stato. Germnia, vol. 184 és 34; Vescovi e prelati, 36. 64. 67. Megjegyzendő, hogy a vatikáni levéltár kutatási szabályzata szerint egy nap csupán három levéltári egység kérhető ki. Az emiatt fennmaradó munkaidőben szokás szerint kiegészítő könyvészeti anyaggyűjtést folyatatott az apostoli könyvtárban.

Oláh Róbert első vatikáni kutatása során a bécsi nunciatúra 18. századi levelezését kutatta püspöki ágensekről szóló utalásokat keresve. Emellett szintén a bécsi nunciatúrai anyag 18. századi kánoni kivizsgálásait kutatta, amiben vizsgálat alatt álló, vagy tanúskodó győri kanonokok életrajzi adatait gyűjtötte készülő győri székeskáptalani proszopográfiai adatbázisához.

Rétfalvi Balázs a Vatikáni Apostoli Levéltárban végzett egy munkahetes kutatása során nyolc szombathelyi püspök, 1777 és 1901 közötti  kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvét tanulmányozta a Konzisztoriális Kongregáció levéltárának Processus Consistoriales sorozatában. A bécsi apostoli nunciatúrán lefolytatott processusok fontos adatokat őriztek meg a szombathelyi püspökök személyére, továbbá a püspöki székváros és az egyházmegye történetére vonatkozóan. Emellett a római és a párizsi nunciatúra levéltárának 1939 utáni magyar vonatkozású iratait tekintette át.

Sági György a pápai Államtitkárság Történeti Levéltárában és a Vatikáni Apostoli Levéltárban egyaránt végzett kutatásokat. Előbbiben az Apostoli Szentszék és a magyarországi zsidó közösség soá alatti (1944–1945) vonatkozásait tekintette át, pontosítva jegyzeteit. Ebből a tervei szerint monografikus forráskiadványt szeretne majd összeállítani, ami a CVH köteteként jelenhetne majd meg. Ezen kívül készülő disszertációjához gyűjtött még további kiegészítő forrásokat Grősz József érsek működését vizsgálva. A másik archívumban pedig az 1945 utáni bécsi nunciatúrai anyag fasciculusaiban folytatott vizsgálatot, kiemelten ezúttal a Mindszenty Józseffel összefüggésben lévő iratokat tekintve át az 1940-es, 1950-es évek fordulóján; egyúttal pedig Giovanni Dellepiane bécsi internuncius, majd nuncius a magyarországi egyházi helyzetről írt korabeli feljegyzéseit és jelentéseit.

A Fraknói Kutatócsoport vatikáni levéltári kutatási rezidense, Nagy Katalin, a kutatócsoport munkáját segítette, többek között annak szervezésében és előkészítésében.

A levéltári kutatás mellett Rómában tartotta meg a Kutatócsoport a következő akadémiai évet megtervező konzisztóriumát. Tusor Péter, Szovák Kornél, Kruppa Tamás, Kanász Viktor és Sági György a Vatikáni Rádiónak adott interjút a Kutatócsoport legújabb kiadványai kapcsán. Ezek a későbbiekben kerülnek adásba. Emellett Kanász Viktor a Mária Rádió hallgatói számára mutatta be, hogyan viszi tovább a Kutatócsoport Fraknói Vilmos szellemi örökségét (az interjú itt hallgatható meg). A vatikáni és más római könyvtárak számára a legújabb kutatócsoporti kiadványokat a két évtizedes gyakorlat szerint Tusor Péter juttatta el.

Végezetül a szentszéki gyűjtemények hétvégi zárvatartása alatt a Kutatócsoport tagjai az egykori Pápai Állam területén tettek két autóval tanulmányi kirándulást, amely során felkeresték a farfai bencés apátságot, valamint Rieti, Spoleto és Trevi városokat és templomjait. Trevit kifejezetten amiatt, mert püspöki titulusát annak a Központi Szemináriumnak a rektora viseli idén februártól, ahol a Kutatócsoport budapesti székhelye található. 

A vatikáni levéltári kutatótermekben nem megengedett – és egyébként sem ildomos az ilyesfajta – fényképezés. Magáról a kutatásról az iménti beszámolókon túl majd a publikált eredmények tanúskodnak. Minden másról pedig az alábbi galériában található fényképek adnak számot.