Emlékkonferencia Pétery József váci püspökről

November 27-én a váci püspöki palotában Pétery József váci püspök (1942–1967) halála ötvenedik évfordulója alkalmából Misericordias Domini in aeternum cantabo címmel tudományos konferenciára került sor. A rendezvény szervezője a Váci Egyházmegyei Történeti Bizottság és a Fraknói Kutatócsoport volt. A két ülésszakra osztott szimpóziumot Varga Lajos váci segédpüspök, a Bizottság elnöke nyitotta meg. Az első szekciót Tusor Péter moderálta. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a vatikáni kutatásoknak a szentszéki–magyar kapcsolatok vizsgálata mellett fontos feladata az egyházmegye-történetírás előmozdítása, melynek professzionális műveléséhez elengedhetetlen a római adatok felhasználása.
Az első előadó, a Kutatócsoport gyakornoka, Sági György a püspökről a korabeli sajtótermékek és a különböző személyektől származó feljegyzések, visszaemlékezések alapján kirajzolódó képet vetette össze. Megállapította, hogy ezekből empatikus, határozott, elveihez ragaszkodó személyiség képe bontakozik ki. A második előadó, Varga Lajos segédpüspök Bíró Bertalan, a Kistarcsán, Budapesten és Vácott is raboskodó, későbbi váci egyházmegyei könyvtáros és levéltáros Péteryről és a váci egyházmegye korabeli viszonyairól alkotott, a realitásokat híven tükröző képét elemezte állambiztonsági források alapján. Végül a Fraknói Kutatócsoport doktorjelöltje, Rétfalvi Balázs előadásában a főpap püspökkari konferenciákon tett felszólalásairól beszélt. Megállapította, hogy Pétery mindig aktív szerepet játszott ezeken és határozott véleményét kifejezésre juttatta. Több, főként liturgikus kérdésben Serédi Jusztinián hercegprímástól eltérően gondolkodott.
A második ülésszak levezető elnöke Varga püspök volt. Az első előadó, Lénár Andor Pétery püspök életútját mutatta be 1942-es váci megyéspüspöki kinevezésétől hejcei internálásáig. Ez követően Földváry Gergely arról beszélt, hogy hogyan élte meg az 1956-os forradalmat a püspök. A harmadik előadó, Hornyák Máté János pedig diavetítéssel és anekdotákkal kísért előadásában Pétery Hejcén töltött éveit idézte fel.
Az előadásokból egy meg nem alkuvó, katolikus hitéért bátran, a megaláztatásokat, üldöztetést is vállaló főpap képe rajzolódott ki. Például a békepapi mozgalom alapító gyűlésén az ordináriusi tiltás ellenére megjelenő három váci egyházmegyés papja ellen haladéktalanul egyházi eljárást kezdeményezett, ez vezetett végül internálásához.
A konferencia végén lehetőség nyílott az észrevételek, hozzászólások megtételére. Ennek során emelkedett szólásra Pálos Frigyes hatvani prépost, akit még Pétery püspök szentelt pappá 1947-ben, és aki több fontos, személyes emlék közlése kíséretében a vér nélküli vértanú püspök boldoggá avatását kezdeményezte. Vác főpásztorának tanúságtételét – a hatvani származású – Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspökéével állította párhuzamba.
A rendezvény végén a rendezők gazdag fogadáson látták vendégül a résztvevőket.

Meghívó
Képek
váciegyházmegye.hu
Magyar Kurír