PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a hazai katolicizmusnak a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által létrehozott, a magyar állam – és tudomány – által elfogadott, valamint az Apostoli Szentszéktől kánonilag is megalapított, annak Nevelésügyi Kongregációja (Congregatio de Institutione Catholica) irányítása alá tartozó régi-új tudományos és oktatási központja. Mint ilyen integer részét képezi a jelenkor szentszéki–magyar viszonyrendszerének s per definitionem joga és feladata e kapcsolatok múltjának, hagyományainak ápolása. A teológiai, kiváltképpen egyháztörténeti, kánonjogi és kánonjog-történeti, részben pedig a bölcsészettudományi történeti képzés – akár általános jellegű tárgyak, akár speciális kurzusok keretében – számos téren érinti ezt a területet. Hosszabb távon a szakirodalmi bázis pályázati forrásokból is finanszírozott fejlesztésének alapjául Pásztor Lajosnak, a vatikáni levéltár néhai levéltárosának könyvtára fog szolgálni, amelyet Pásztor Edit adományozott páratlan nagylelkűséggel az Egyetem bölcsészeti karának.

A tulajdonképpeni vatikáni magyar kutatásokkal csupán a pozitivizmus koráig visszanyúlva historiográfiai kapcsolódás is felidézhető. Maga Fraknói Vilmos és több munkatársa a jogelőd teológiai kar hallgatója, Hanuy Ferenc, Artner Edgár és Galla Ferenc pedig professzora volt. Az Egyetem – Erdő Péter rektor által 1999-ben az egyes karokon folytatott egyháztörténeti, illetve az ahhoz kapcsolódó tudományos vizsgálatok koordinálása céljából alapított – Egyháztörténeti Kutatócsoportja közvetlenül e nagynevű elődök örökségét felvállalva választotta szakmai programja első és kiemelt fontosságú területéül az Apostoli Szentszék és Magyarország történeti kapcsolatainak vizsgálatát. Több éves levéltári és könyvészeti kutatásokat, valamint előkészítő és szervezési munkálatokat követően a Kutatócsoport 2002. október 2-ai, az Egyetem Rektori Hivatalában – a Szent István Társulat egykori székházában – megtartott ülésén határozott arról, hogy elsődlegesen, de nem kizárólagosan az égisze alatt született és születendő tudományos eredmények egységes közzététele céljából kiadványsorozatot indít, amelynek első és elsőként megvalósuló alsorozatát a vatikáni magyar kutatásoknak szenteli.

Ekkor került meghatározásra a sorozat (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae) és a hajdani Monumenta Vaticana Hungariae örökségét nyíltan felvállalni kívánó első seriesének (Collectanea Vaticana Hungariae) címe. Míg a másik alsorozat definiálása „műfaj” szerint történt (Collectanea Studiorum et Textuum), addig a Collectanea Vaticana tematikus megkülönböztetésként a vatikáni magyar kutatások különleges jelentőségét hivatott szimbolizálni. Az új vatikáni magyar történeti könyvsorozat pozitivizmus-kori elődjével ellentétben vonatkozó monográfiákat, tanulmányokat, regesztaszerű és teljes forrásközléseket, repertóriumokat és bibliográfiákat egyaránt közöl, méghozzá minden további belső – műfaji – tagozódás nélkül. A Collectanea Studiorum et Textuum a római kutatási eredményeket nem, vagy csak részben tartalmazó monográfiákat, értekezéseket, tanulmány- és lexikonköteteket tartalmazza; illetve a hazai és bécsi (valamint egyéb) vonatkozású forrásfeltárást szolgálja, a szövegközlések mellett adattárak, segédletek közreadásával.

A 2002. október 2-ai ülésen elfogadottak szerint az egyes kötetek megjelentetéséről mindig az alapító rektor – immáron bíborosi – fővédnöksége alatt a Kutatócsoport tagjaiból alakult szerkesztőbizottság (melynek elnöke és tikára mindig azonos a csoportéval) hoz döntést, a gyakorlati teendőket pedig az adott series szerkesztője végzi. A könyvsorozat szakmai kiadója a Kutatócsoport. A vatikáni series esetében megfontolás tárgyát képezte (és képezi) a nagy múltú Fraknói Vilmos Római Magyar Történeti Intézettel való szakmai együttműködés kérdése, pontosabban egy ténylegesen működő tudományos történeti intézet kiépítése. Az alapító szerkesztőségi ülés határozata szerint az első két kötetnek az Egyetem néhai professzorainak kéziratban maradt munkáit kell közölniük, és a hagyatékok publikálásának a továbbiakban is teret kell biztosítani. Ugyanígy lehetővé kell tenni külső kutatók vonatkozó írásainak közreadását, amennyiben szakmailag megfelelő színvonalúak és teljes körű történeti objektivitásra törekszenek, azaz nem ellentétesek az Egyetem szellemiségével.

A számos egyéb részletkérdésben is határozó ülés jegyzőkönyvében foglaltakat az Egyetemi Tanács 2002. november 8-ai ülésén jóváhagyta. A kedvező fejleményről Erdő Péter rektor – esztergomi érseki kinevezését követően – december 16-ai levelében értesítette a Kutatócsoport elnökét és titkárát. Egyúttal tudatta, hogy az induláshoz szükséges anyagi feltételeket rektori keretéből megteremtette. (R. 29/1/2002.)

A PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012-től de facto az MTA majd HUN-REN Lendület/Fraknói Kcs. keretében folytatja munkáját.