Publikációk

TANULMÁNYOK
(Válogatás)

I.

Un «residente d’Ungheria» a Roma nel Seicento. (C.H. Motmann uditore di Rota, agente del cardinale Pázmány), Nova Corvina. Rivista di Italianistica 13 (2002) 8–21.

Prolegomena zur Frage des Kronkardinalats, Archivum Historiae Pontificiae 41 (2003) 51–71.

Due relazioni di Gaspare Mattei nunzio apostolico a Vienna dello stato «delle cose» e di religione nel regno d’Vngheria (1639), Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae XI (Studi e testi 423), Città del Vaticano 2004, 671–690.

I vescovi ungheresi e Santa Sede nel Seicento (Problemi e svolte decisive), Annuario dell’Accademia d’Ungheria in Roma 1998–2002 (a cura di Gy. Komlóssy–L. Csorba), Roma–Budapest 2005, 138–161.

Riforma, Liturgia, Canonizzazione nell’età della confessionalizzazione (La Congregazione dei Riti e il Cattolicesimo in Ungheria 1588–1689), Dall’Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari II, Città del Vaticano 2007, 463–485.

The Augustineum’s Alumuns from Lands of the Hungarian Holy Crown – an Introduction, Karl Heinz Frankl–Rupert Klieber (Hrsg.), Kirchliche Elite-Bildung für den Donau-Alpen-Adria-Raum. Das Priesterkolleg St. Augustin ("Frintaneum") in Wien 1816 bis 1918, Wien–Köln–Weimar (Böhlau) 2008, 159–172.

L’Ungheria e il Papato tra riforma Tirdentina e guerre Turche (1600–1700), Gli archivi della Santa Sede e il regno d’Ungheria (secc. 15–20) (CVH I/4; a cura di Gaetano Platania–Matteo Sanfilippo–Péter Tusor), Budapest–Roma 2008, 51–88.

Le origini della bolla “Sancta Synodus Tridentina”. (I cardinali degli Asburgo e papa Urbano VIII, 1632–1634), J. Martínez Millán–R. González Cuerva (coords.), La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio (Colección „La Corte en Europa“ Temas 5), Madrid 2011, 205–227.

Gli agenti dei prelati ungheresi a Roma nel Seicento, Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 92 (2012) 359–380.

Kardinalsnominierungen der Habsburger im 17. Jahrhundert, Römische Historische Mitteilungen 55 (2013) 271–322.

Synoden in Ungarn in der frühen Neuzeit, J. Grohe–G. Wurst–Z. Strika–H. Fischer (Hrsg.), Begegund der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen. Festschrift für Petra Vrankic zum 70. Geburstag. EOS Editions, Sankt Ottilien 2017, 331–353.

Mostra a Roma 2002
Mostra a Roma 2003

 

II.

Epistulae, acta notationesque inedita Petri Pázmány [latin levelek], Magyar Egyháztörténeti Vázlatok–Regnum 9 (1997) 1–2, 83–146.

Nemesi és polgári érdekérvényesítési törekvések a katolikusok és reformátusok kassai recepta religióvá válásában (A Magyar Tanács és a vallásügy 1648-ban), Magyar Egyháztörténeti Vázlatok–Regnum 10 (1998) 1–2, 5–26.

Zrínyi a pálosok történetében, R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv, Budapest 1998, 333–345.

A magyar egyház és a Sacra Rituum Congregatio a katolikus reform korában (A Kongregáció alapításától 1689-ig), Magyar Egyháztörténeti Vázlatok–Regnum 11 (1999) 1–2, 33–64.

A pápai diplomácia javaslatai 1639-ben a Szentszék részvételére a magyarországi katolikus restaurációban, A Ráday Gyűjtemény Évkönyve IX, szerk. Für Lajos, Budapest 1999, 19–38.

Eszterházy Károly kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban, Eszterházy Károly Emlékkönyv, szerk. Kovács Béla, Eger 1999, 23–42.

Az 1608. évi magyar törvények a római inkvizíció előtt: II. Mátyás kiközösítése, Aetas 2000, 4, 89–105.

Az 1639. évi nagyszombati püspökkari konferencia (A magyar klérus és a római Kúria kapcsolatainak válsága és reformja), Századok 134 (2000) 431–459.

Jakusith György egri püspök római követjárása 1644–45-ben (A magyar rendek kísérlete a Szentszék bevonására a török és az erdélyi protestantizmus elleni fegyveres harcba), Hadtörténelmi Közlemények 113 (2000) 237–268.

Pázmány állandó római követségének terve 1632–1634, Pázmány Péter és kora (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok 2, szerk. Hargittay Emil), Piliscsaba 2001, 151–175.

A magyar hierarchia és a pápaság a 17. században (Problémák és fordulópontok), Századok 136 (2002) 527–545.

Lippay György egri püspök (1637–1642) jelentése Felső-Magyarország vallási helyzetéről (Archivio Santacroce), Levéltári Közlemények 73 (2002) 199–241.

Pázmány bíboros olasz rejtjelkulcsa. C.H. Motmann „Residente d’Ungheria”. (A római magyar agenzia történetéhez), Hadtörténelmi Közlemények 116 (2003) 535–581.

Pázmány Péter processus inquisitionisa az Aldobrandini hercegek frascati levéltárában, Egyháztörténeti Szemle 4 (2003) 1, 3–21.

Pázmány Péter esztergomi érsek levelei Rambaldo Collaltóhoz (1621–1626), Lymbus [2003]. Magyarságtudományi Forrásközlemények (szerk. Újvári Gábor–Kerekes Dóra), Budapest 2003, 111–116.

A magyar koronabíborosi és bíborosprotektori „intézmény” kialakulása és elhalása a XV–XVI. században, Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról (Analecta mediaevalia II, szerk. Neumann Tibor), Budapest–Piliscsaba 2004, 291–310.

A katolikus felekezet-szervezés problémái az 1630–1640-es évek fordulóján (Egy Rómába írt egri püspöki jelentés alapján), Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század) (Historia Litteraria 18, szerk. Szabó András), Budapest 2005, 123–138.

A bécsi Frintaneum tagjai Magyarországról, 1816–1918, Lymbus. Magyarságtudományi Forrságközlemények, 2007, 209–224.

„Ellenreformációs haditerv” 1606-ból, Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban (szerk.: G. Etényi Nóra–Horn Ildikó) Budapest 2008, 73–91.

A prágai nunciatúra tervezetei a trienti katolicizmus magyarországi terjesztésére a 16–17. század fordulóján, Századok 144 (2010) 1165–1181.

Lukcsics József elfeledett okmánytára a Camera Apostolica magyarországi forrásairól, Egyháztörténelmi Szemle 13 (2012) 1, 67–79.

A legkorábbi Pázmány-portré "rejtélye", Művészettörténeti Értesítő 62 (2013) 2, 303–310.

A Szentszék és a magyarországi katolicizmus a 17. században (Svatá Stolica a katolicizmus v Uhorsku v 17. storocí), Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon: Rekatolizácia, protireformácia a katolicka restaurácia v Uhorsku (szerk. Kónya Péter), Eperjes/Prešov 2014, 207–223.

Nemzeti zsinat, 1648. Katolikus rendi autonómiatörekvés a kora újkori Magyarországon, Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis 10; szerk. Balogh Margit–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár), Budapest–Pécs 2014.

A prímás, a bán és a bécsi udvar (1663–1664), Történelmi Szemle 57 (2015) 2, 219–250.

Prohászka Ottokár a római Sacra Congregatio Consistorialis előtt (1911–1913), Prohászka-tanulmányok, 2015–2017 (szerk. Mózessy Gergely), Székesfehérvár 2017, 268–319.

A gömöri prókátor és az ungi fiskális (Megoldott problémák a költő Gyöngyösi életrajzában?), ItK 121 (2017) 85–98.

 

KÖNYVEK
(Válogatás)

R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Születésének 70. évfordulója ünnepére, Budapest 1998.

A barokk pápaság (1600–1700), Budapest 2004.

 
DISSZERTÁCIÓK
 
Egyetemi (Ph.D.) (ELTE, Budapest 2000)
 
Habilitáció (Dr.habil.) (SzTE, Szeged 2011)
 
Akadémiai (D.Sc.) (MTA, Budapest 2013)
 
 
KÉZIRATOK
 
Pázmány és a Titkos Tanács, Judák Margit Emlékkönyv, Budapest 2012 (ms.)
 
 

NEMZETKÖZI KONFERENCIA ELŐADÁSOK
(Válogatás)

 

I Cardinali degli Asburgo e Urbano VIII (1632–1634), La dinastia de los Austria: Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, Congreso Internacional, Madrid, 2–4 de diciembre de 2009, Facultade de Filosofía y Letras de la Universidad Autonoma de Madrid, Istituto Universitario de la UAM „La Corte en Europa”; Fundación Lázaro Galdiano (2 dec.)

La Santa Sede e l’Ungheria durante il pontificato di Innocenzo XI, INNOCENZO XI  ODESCALCHI (1611–1689) nel quarto centenario della nascita convegno internazionale, Roma  23–25 febbraio 2012 (Istituto della Enciclopedia Italian; Istituto Storico Austriaco a Roma; Accademia d’Ungheria in Roma) (24. febr.)

Problems and possibilities of Catholic Confessionalisation in Upper-Hungary around 1640, Kirche als Kuturträger. Die Rolle der Kirchen im Kulturtransfer des mittleren und östlichen Europa. Wissenschaftliches Kolloquium, Piliscsaba, 10–11 Mai 2012. Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit,  Institut für Geschichtswissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität (Bonn), Péter Pázmány Katholische Universität, Institut für Geschichte (10 Mai)

The liturgical Cult of Hungarian Saints and the Sacred Congregation of Rites (1600–1700), Hagiographie, sainteté royale et sainteté locale. Pratiques cultuelles et patronage symbolique dans l'Europe catholique de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, org. par Centre de Recherches Historiques, EHESS Paris. Prága, Cseh Tudományos Akadémia, Cseh Irodalmi Intézet, 2013. április 8–9.

Episcopalist Crisis in the Hungarian Episcopate (1639), The Papacy and the local churches (XVIth – XXth centuries), Organiser: Hungarian Academy of Sciences–Péter Pázmány Catholic University ‘Lendület’  Church History Research Institute in cooperation with the University of Viterbo and the Italian Institute of Culture, Budapest, 8–12 May 2013 (9 May)

Die päpstliche potestas indirecta und die habsburgische Konfessionspolitik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Internationale Tagung „450 Jahre Concilium Tridentinum“. Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert 7.–9. Oktober 2013 Katholische Péter-Pázmány-Universität Budapest (Org.: Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen; Katholische Péter-Pázmány-Universität Budapest; Karl-Franzens-Universität Graz;  Eberhard Karls Universität Tübingen)

The National Synod of 1648 – Catholic Autonomy in Early Modern Hungary?,"Konzil und Fürst" Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung e. V. és az Institut für Historische Theologie - Kirchengeschichte Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, 18.–21. September 2014, Dekanat der Evangelisch-Katholisch-Theologische Fakultät

Die ungarische Nationalsynode im Jahre 1638. Konflikte und Lösungen zwischen Prälaten und Adel, "Tagung KONZIL UND FRIEDEN", Humboldt-Universität zu Berlin Lehrstuhl Mittelalterliche Geschichte II; Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung, Humboldt-Universität, Berlin, 15.–17.  September 2016.

I regni della corona ungherese e Roma tra il 1628 e il 1635 in base alle Nuntiaturberichte,  Tagung "Der Papst und der Krieg. Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 1628–1635. Die jüngsten Publikationen der 4. Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland: Eine Bilanz (Il papa e la guerra Diplomazia curiale alla corte imperiale 1628–1635. Le pubblicazioni recenti della 4° sezione delle "Nuntiaturberichte aus Deutschland": Un bilancio), Deutsches Historisches Institut in Rom, 5.6. Dezember 2016.

*

*