Konferencia-előadás a Vatikánban

2015. december 9. és 11. között a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulója alkalmából került megrendezésre Rómában a „II. Vatikáni Zsinat és résztvevői a levéltárak fényében” (Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi) nemzetközi konferencia, amelyet a Pápai Történettudományi Bizottság és a Pápai Lateráni Egyetem II. Vatikáni Zsinat tanulmányi és kutatóközpontja szervezett. A mostani konferencia a 2011-ben elindított, a zsinati atyák hagyatékának feltárására irányuló nagyszabású nemzetközi kutatómunkát zárta le, annak eredményeit összegezte. Ezáltal mintegy szerves folytatása volt a 2012-ben szintén Rómában, az említett intézmények által megrendezett „A II. Vatikáni Zsinat a zsinati atyák archívumainak fényében (Il Concilio Ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari) konferenciának, ahol a hangsúly nagyrészt a kutatás metodológiájára és perspektíváira esett. A tudományos szimpóziumnak a Vatikán falain belül a  püspöki szinódusok aulája adott helyet.
 
Az eseményen az MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport képviseletében Tóth Krisztina tudományos munkatárs vett részt meghívott előadóként, aki a vonatkozó hazai kutatásokat koordinálta. Expozéjának címe „A magyar zsinati atyák részvétele a II. Vatikáni Zsinaton (The participation of the Hungarian Council Fathers at the Second Vatican Council) volt. Először a Kutatócsoport munkájára támaszkodva egy általános képet adott a magyar zsinati atyák zsinati részvételéről, elsősorban vatikáni levéltári kutatások és az egyházi levéltárak anyagának segítségével, kiegészítve, helyenként helyesbítve a szakirodalom meglátásait. Fontos megállapítása volt, hogy a zsinati atyák nem csak saját írásban benyújtott vagy az általános üléseken elhangzott hozzászólásaikkal, hanem külföldi zsinati atyák hozzászólásainak aláírásával, illetve különböző nemzetiségű zsinati atyákkal közösen benyújtott beadványokkal is aktívan részt vettek a zsinaton. Előadása második részében a Kutatócsoport tudományos munkatársa egy magyar zsinati atya, Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök és egy magyar zsinati szakértő, Klempa Sándor Károly O.Praem szemszögéből mutatta be, hogyan vélekedtek a zsinat egyes témaköreiről. A kiválasztás szempontját az adta, hogy Kovács részt vett a zsinat mind a négy ülésszakán és ott naplót vezetett, Klempa pedig a papjainak készített terjedelmes beszámolót a harmadik ülésszakról. Az előadó összegzésében rámutatott, hogy a kutatócsoport nem az Állambiztonság, hanem elsősorban a zsinati atyák szemszögéből végezte vizsgálódásait, illetve, hogy a zsinati atyák karrierje, neveltetése, olvasottsága, a történelmi gyökerek és az ország hagyományai is meghatároz(hat)ták véleményüket a zsinat egyes témáiról.
 
Program
K é p e k
Magyar Kurír