Új forráskiadvány - Gianfrancesco Aldobrandini pápai generális három hadjárata Magyarországon

A Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, Kruppa Tamás gondozásában megjelent a Pápai csapatok Magyarországon 1595–1597, 1601 című forráskiadvány. A Collectanea Vaticana Hungariae I/17. kötetet a pápaságnak a tizenöt éves háborúban vállalt háborús szerepvállalását mutatja a pápai hadsereg vezérének, Gianfrancesco Aldobrandininek a személyes levelezésén keresztül. Jóllehet mind az Apostoli Szentszék szerepvállalására, mind az iratok fontosságára hamar felfigyelt a magyar illetve a nemzetközi szakirodalom, kiadásukra mostanáig nem került sor.

Ezt a hiányt pótolja az okmánytár, amely Kruppa Tamás Fraknói Kutatócsoportban végzett vatikáni levéltári feltárómunkájának első jelentősebb eredménye. A most lezárt kutatásnak a kötetben megjelenített eredményei minden eddiginél élesebb fényt vetnek a pápai csapatok három magyarországi hadjáratának (1595, 1597, 1601) körülményeire. Ezen nemcsak a nagypolitika által megteremtett előfeltételeket, a tervezett hadjáratok irányát kell érteni, hanem betekintést nyerünk a mozgósítás és a felvonulás logisztikai nehézségeibe, olvashatunk az ellátás problémáiról, a tábori körülményekről, és természetesen nem utolsó sorban a harcokról, azok gyakorlati kivitelezéséről. A Függelékben listák, kimutatások kaptak helyet, amelyek egyrészt bemutatják a pápai hadsereg felépítését, a tiszti állomány összetételét, másrészt találunk itt olyan névsorokat, amelyek az által teszik szinte tapinthatóvá a harcok súlyosságát, hogy a nevek mellett feltüntetik a sebesülés módját és mértékét is. Egyszóval igen alapos és mély betekintést nyerünk egy teljes hadsereg életébe, a háborús mindennapokba, amely sokszor kegyetlen arcát fordította a katonák felé.

A kutatás jelentőségét és fontosságát növeli, hogy a tizenöt éves háború magyarországi szakaszáról máig nem készült ilyen terjedelmű, jól körülhatárolható forráscsoportot magyar nyelven értelmező és bemutató, hadtörténeti, illetve diplomáciatörténetű jellegű forráskiadvány. A szinte kivétel nélkül olasz nyelven íródott források elé a használatot megkönnyítő bőséges magyar nyelvű regeszták kerültek, a kötet végén angol nyelvű rezümé található Palotai Ágnes fordításában. A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent kötet kiadási előmunkálataiban a sorozatszerkesztő mellett szerkesztőként Kanász Viktor, olvasószerkesztőként pedig Tóth Krisztina vett még részt a Fraknói Kutatócsoport részéről.