2014

 • 2014. May 28.

  "Egy „epizód” Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból. Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése (Mikropolitikai tanulmány)" című, a Lendület-program keretében folytatott kutatások fontos részeredményeként elkészült akadémiai doktori disszertáció nyilvános vitájára került sor 2014. május 28-án, de. 10 órai kezdettel a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó termében. Az értekezés opponensei Erdő Péter bíboros, az MTA rendes tagja, Péter Katalin, az MTA doktora és Török József egyetemi tanár. A bizottság elnöke Orosz István akadémikus, titkára G. Etényi Nóra, tagjai Solymosi László, Balázs Mihály, Tüskés Gábor, Barta János és Hargittay Emil. A 7 bizottsági tag összesített értékelése: 35 pont.

            Meghívó          Tézisek          A disszertáció          Beszámoló az Egyháztörténeti Szemlében
            Képek megtekinthetőek a Galériában

 • 2014. June 18.

  Tóth Krisztina, a Kutatócsoport főállású munkatársa képviselte a Lendület-kutatócsoportot 2014. június 16-18-án Frankfurt am Mainban a Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte által rendezett The Pope, the Roman Curia and the World. Research tools for History and History of Law nemzetközi szemináriumon.

 • 2014. August 28.

  Tóth Krisztina, a Kutatócsoport főállású munkatársának előadása a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága által 2014. augusztus 2728-án megrendezett „Szerzetesrendek a Veszprémi Egyházmegyében” konferencián. Címe: Egy szerzetes a II. Vatikáni Zsinaton. Klempa Sándor Károly O.Praem zsinati részvétele

  Program és Tudósítás

 • 2014. September 20.

  The National Synod of 1648 – Catholic Autonomy in Early Modern Hungary? Előadás a Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung e. V. és az Institut für Historische Theologie - Kirchengeschichte Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien által megrendezett "Konzil und Fürst" nemzetközi konferencián, 2014. szeptember 18–21., Dekanat der Evangelisch-Katholisch-Theologische Fakultät, Sitzungssaal. Az előadásra a Nemzetközi Zsinattörténeti Társasággal 2010-ben megkezdett kooperációnk keretében került sor.

  A konferencia programja; handout; fényképek 1, 2, 3

 • 2014. September 29.

  Megjelent a Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport  új, vatikáni levéltári forrásokat is tartalmazó kiadványa: Véghseő Tamás-Katkó Márton Áron, Források a magyar görögkatolikusok történetéhez. 1. kötet: 1778–1905 (Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 4/1)Nyíregyháza 2014.  Az OTKA támogatással működő partnerintézmény impozáns dokumentumkötete Magyarország 1920. századi egyháztörténelmének sajátos és kevésbé ismert területére nyújt tudományos rálátást. A magyar identitású görögkatolikusok mozgalmát mutatja be, amely a magyar nyelv liturgikus használatának engedélyezéséért és egy magyar jellegű bizánci szertartású katolikus egyházmegye felállításáért küzdött. A vatikáni dokumentumok fő lelőhelye a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának levéltára. További információ a nyíregyházi székhelyű kutatócsoport honlapján.

   

 • 2014. October 3.

  Huszonnégy hónapnyi intenzív kutatást követően befejeződött a Lendület-Kutatócsoport első nagyszabású, team-munkában végzett részprojektje. Az Apostoli Kamara magyar vonatkozású középkori forrásainak szakapparátussal ellátott közzétételén 7 hazai kutatóhely 9 munkatársa (köztük 3 doktorandusz), és 3 pázmányos MA-hallgató dolgozott. A közel 1000 nyomtatott oldalnyi tudományos szöveg mintegy 1500 vatikáni forrásszöveget közöl magyar bevezető és angol összefoglaló tanulmány, valamint terjedelmes, adatolt személy- és helynév-mutató kíséretében. Részletes adatok a Kiadványok menüpontban (CVH Class. I, vol. 9 és vol. 10). A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536) két kötetének első, budapesti bemutatóját előreláthatóan 2015. január 14-én rendezzük meg.
  A Cameralia-kötet megjelentetésével párhuzamosan pdf-formátumban teljes terjedelmében elérhetővé vált a 10. esztendeje megjelenő vatikánimagyar történeti könyvsorozat első 5 kötete (CVH Class. I, vol. 1, vol. 1exc., vol. 2; Class. II, tom. 1 és tom. 2). Az elkövetkező hónapokban a Kutatócsoport alapkutatásait tartalmazó összes kötet digitalizálására és feltöltésére sor kerül.

   

 • 2014. November 2.

  Életének 83. évében Szatmárnémetiben elhunyt Bura László, a Kutatócsoport külső munkatársa. Sági György megemlékezése (teljesebb változat az Egyháztörténeti Szemle ez évi 4. számában olvasható).

 • 2014. November 5.

  Az egyház- és egyetemes történet szempontjából egyaránt mérföldkőnek tekinthető Konstanzi Zsinat (1414–1418) megnyitásának 600. évfordulóján nagyszabású konferenciát rendezett a Debreceni Egyetem. A Kutatócsoport két előadás keretében kapcsolódott be a tudományos szimpózium munkájába: A Camera Apostolica és a magyar egyházi javadalmak a konciliarizmus időszakában (Fedeles Tamás); A konstanzi bulla „alkalmazása”: a magyar királyi főkegyúri jog a 15–16. században (Tusor Péter)
   

  Program
  Beszámolók (1; 2; 3)

 • 2014. November 8.

  November 8-án, délelőtt 11 órakor került sor a XIV. Győri Könyvszalon keretében a Kutatócsoport szenior kutatója, Fazekas István könyvének bemutatójára (A reform útján. A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon, Győr 2014). A Győri Egyházmegyei Levéltár által publikált tanulmánykötet ismertetésének egyik központi gondolata volt, hogy módszertanilag fontos  megalapozását jelenti a Kutatócsoport keretében folyó újabb kori egyházmegye-történeti munkálatoknak.
   
  Program
  Beszámolók (1; 2; 3)

 • 2014. November 14.

  Nemes Gábor győri püspöki levéltáros, a Kutatócsoport külső munkatársa, aki a témakörben a tavasszal védte meg doktori értekezését a katolikus egyetemen, Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai (1521–1526) címmel tartott előadást "A Jagellók Magyarországa. Új kutatások és eredmények" tudományos konferencián (MNL és MTA BTK, Budapest 2014. november 13–14.) Az előadás alapját képező pápai brévék 2015 folyamán látnak napvilágot a vatikáni sorozatban
  (CVH II/6).
   
  Program

 • 2014. November 18.

  "Határok fölött – Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján" című, nagyszabású tudományos szimpózium keretében kerültek bemutatásra a magyar egyházi rend vezetőjének Zrínyi Miklós érdekében 1663 és 1664 folyamán a bécsi udvarban tett lépései, a titkos jezsuita diplomácia csatornáit sem nélkülöző, változatos érdekérvényesítési technikái. Az előadás a kutatás által nem, vagy csak részben ismert források alapján igyekezett felhívni a figyelmet többek között arra, hogy az államférfi, katona és költő megítélésének paradigmaváltásakor a megelőző évek, évtizedek struktúrális viszonyai 1664 őszére már aligha alkalmazhatóak. A nemzetközi konferenciát (Budapest, 2014. november 18–20.) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, és a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont szervezte.
   
  Program
  K é p e k

 • 2014. December 2.

  Dr.habil. Szabó Csaba, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatójának megnyitóját követően Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Winkelbauer, az Institut für Österreichische Geschichtsforschung igazgatója mutatta be a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv konferenciatermében a Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien – a Collectanea Vaticana Hungariae bécsi társsorozata –  8. kötetét: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.–17. Jahrhundert (hrsg. von István Fazekas und Anna Fundárková).  A szerteágazó alapkutatások eredményeit tartalmazó munka a Bécsi Magyar Történeti Intézet, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet és az MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport közös szakmai kiadásában látott napvilágot 2013-ban.

   

 • 2014. December 4.

  "A bécsi Augustineum és Magyarország (Az egyházi elitképző lexikona, 1816–1918)” címmel átfogó alapkutatást lezáró egyháztörténeti konferenciát rendezett a Kutatócsoport december 4-én a piliscsabai lazarista Szent Vince Szakkollégiumban. A konferencia hátterét a Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Historische Theologie-val együttműködésben végzett nemzetközi projekt adta, amelynek keretében a bécsi egyházi elitképző intézet, a Frintaneum, más néven Augustineum magyarországi növendékeinek életútját tárták fel és sűrítették lexikonszócikkekbe a résztvevők. A szimpózium lehetőséget adott ezek továbbgondolására, a Magyarország különböző egyházmegyéiből érkezett teológushallgatók későbbi karrierjének bővebb ismertetésére, a forrásadottságok, életutak összevetésére.

   

  Program
  Beszámolók: Magyar Kurír; Pázmány Btk Történelem szak; újkor.hu
  Az előadások hanganyaga 1. rész; 2. rész
  Az előadások vázlatai
  Képek

 • 2014. December 17.

  Interjú a Kutatócsoport munkájáról, feladatairól és céljairól az Újkor.hu portálon

 • 2014. December 22.

  A kedvező forrásadottságoknak köszönhetően a nemzetközi és benne a magyar vatikáni történeti kutatások egyik kiemelt területe a pápai diplomácia működésének vizsgálata. A legátusok, apostoli nunciusok vagy az Államtitkárság történeti szerepe, ha más-más mértékben is, megkerülhetetlen komponense Európa múltjának. A Kutatócsoport szakmai programjában elsődlegesen  két monográfia, egy forráskiadás (a Mohács előtti időszak pápai brévéi) és egy inventárium (az újonnan megnyitott diplomáciai fondok a két világháború közötti időszakból) fogja tartalmazni az idevágó kutatások eredményeit. Az első monográfia, Kruppa Tamás munkája az Aldobrandini-pápa, VIII. Kelemen törökellenes koalíciós terveiről (CVH II/5) a napokban hagyta el a nyomdát. Szakmai bemutatója 2015 február végén lesz,  Szegeden.  E-könyv formájában teljes terjedelmében online is olvasható, illetve letölthető.