2018

2018. April 3.

Interjú – MTV Ma Reggel

Róbert Oláh gave an interview about the history of Easter in the Hungarian Television (MTV)  — Húsvét reggel a kutatócsoport külső munkatársa, Oláh Róbert adott interjút az MTV Ma Reggel c. műsorában, amelyben a kereszténység fő ünnepének a történelmi hátteréről beszélt. Az interjú meghallgatható itt.

2018. March 23.

Részvétel a Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciáján

Terézia Horváth, Viktor Kanász and Ádám Porubszky lectured at the conference "Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája"  — A Kubinyi András Történész Műhely 2018. március 21. és 23. között szervezte meg a Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciáját. A nagy érdeklődés által övezett programon a kutatócsoport több munkatársa is részt vett.

A kutatócsoport vezetője, Tusor Péter a Középkori és kora újkori magyar történelem szekciójának elnöki tisztét látta el.

Horváth Terézia, a PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoportja segédmunkatársának az előadásban a 16. század elején keletkezett, szentszéki bíráskodásban használt - jelenleg az Egyháztörténeti Kutatócsoport munkatársai által Szovák Kornél szakmai vezetése alatt kiadás alatt álló - Beneéthy- és Nyási-formuláskönyvek tartalmi összehasonlítása történt meg. Ennek eredményeként a két kézirat egymáshoz való eddig is ismert szoros kapcsolatán túl sikerült válaszokat adni az eltérések lehetséges okaira is. A vizsgálat során gyakorlati használathoz köthető formulabővülés figyelhető meg, mely egyszerre növeli a két kötet forrásértékét, s gazdagítja új lehetséges szemponttal azok kutatását.

Kanász Viktor, a Fraknói kutatócsoport segédmunkatársa Kanizsa 16. századi egyházi viszonyait mutatta be. Kiemelte, hogy a témát csak a katolikus egyház és társadalom történetébe ágyazva érdemes csak vizsgálni, megcáfolva a kanizsai protestantizmus koraújkori eltűnésének okaként elterjedt "Habsburg-ellenreformáció" mítoszát, s külön részletezve a Haym Kristóf kapitánysága alatti vallási villongások, és a haditanács erre adott válaszainak tanulságait. Végezetül bemutatta, hogy Kanizsa tekintetében (sem) tudjuk a reformációt fix időponthoz kötni, sokkal inkább - a konfesszionalizáció tézisét felhasználva - a felekezeti elkülönülés évtizedes folyamatát, s a lassan kialakuló felekezetek egymás mellett élését hangsúlyozta.

Porubszky Ádám, a PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoportjának másik segédmunkatársa a Közép-Európa középkori történelmében oly meghatározó Cillei család megítélését mutatta be a magyar és a szlovén történetírásban. Magyar részről kiemelte a korabeli krónikák híradása kapcsán kialakult, és a XX. századig szinte egyedüli, végtelenül negatív képet, amit az elmúlt évtizedek kutatása kezd lebontani, árnyalni. Szlovén részről pedig részletesen bemutatta, hogy a nemzeti ébredés korában milyen fontos szerepet kapott a család megítélése, ugyanis a szlovén állam egyik előfutárát látták bennük, s a szlovén nemzeti zászlóra is felkerült a család jelképe. Ezt követően elemezte a kommunista korszak történetfelfogását, valamint az utóbbi évtizedek kutatási irányait.

A konferencia programja
Képek 1. 2. 3.
Képgaléria 1. 2.
Beszámolók: Újkor.hu

 

2018. February 27.

175 éve született Fraknói Vilmos

Commemoration and wreath laying on Vilmos Fraknói’s 175th birth anniversary. — A Kutatócsoport névadója, Fraknói Vilmos 175 éve, 1843. február 27-én Frankl Vilmosként látta meg a napvilágot a Nyitra vármegyei Ürményben. A magyarosabb hangzású Fraknói nevet 1874-ben, apja halála után vette fel. Katolikus pap lett, és személye szorosan összefonódott a történettudománnyal, a vatikáni magyar kutatások ügyével és a Magyar Tudományos Akadémiával. A történészi pályán 1858 decemberében az Akadémia történettudományi pályázatán nyert első helyezés indította el. Nagyon fiatalon, mindössze 27 évesen lett az Akadémia levelező tagja, majd 30 évesen rendes tagja. Ezt követően a Történeti Bizottság előadójaként az Országgyűlési Emlékek kiadását intézte, majd a II. osztály titkára, 1879 májusában pedig az MTA főtitkára lett. Tisztségét 10 évig viselte, majd néhány évig másodelnök lett. Később is állandó kapcsolatban maradt a magyar tudományos élet központjával: 1892-ben az Igazgatótanács tagja, 1907-ben tiszteletbeli tagja lett. Párhuzamosan szépen haladt az egyházi pályán is felfelé: 1878-ban elnyerte az egyik nagyváradi irodalmi kanonoki stallumot, 1889-ben arbei címzetes püspök, 1900-ban szentjobbi javadalmas apát lett. Mindemellett a Magyarország történetére vonatkozó forrásokat gyűjtötte össze elsősorban az itáliai egyházi és állami levéltárakban, valamint németországi, spanyolországi gyűjteményekben. Életének legjelentősebb vállalkozása a módszeres vatikáni magyar kutatások megszervezése, a Monumenta Vaticana Hungariae elindítása és a Római Magyar Történeti Intézet alapjainak lerakása volt.

Az évforduló alkalmából 2018. február 27-én a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tagjai megkoszorúzták Fraknói Vilmos síremlékét Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Beszédet mondott Mons. Török József professor emeritus és Csorba László egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatója. Egyúttal kezdeményeztük az MTA főtitkáránál a síremlék felújítását. A síremléket 1929-ben az MTA és a Szent István Akadémia állíttatta, felavatásán Berzeviczy Albert mondott beszédet (Budapesti Szemle 215 [1929] 289–291).

You Tube
Tóth Krisztina megemlékezése az mta.hu-n
Képek
Magyar Kurír

2018. February 18.

Interjú Fedeles Tamással az Újkor.hu-n

Interview with Tamás Fedeles (senior research fellow) about his church history and Vatican related researches. — Terjedelmes interjú jelent meg Fedeles Tamással, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársával az Újkor.hu-n. Vatikáni kutatásairól az interjú végén olvashatunk.

2018. February 14.

Interjú – MTV Ma Este

TV interview with Ádám Porubszky about Saint Valentine. — Porubszky Ádám, a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa (KAP-program) interjút adott az MTV Ma Este c. műsorában. Egy olyan késő ókori, középkori tradícióról szól, amely liturgikus ünnepként, Szent Bálint terni püspök és vértanú emléknapjaként febr. 14-ei dátummal a római kalendáriumban is megtalálható volt egészen 1969-ig. Máig élő populáris, szekularizálódott és mindinkább globalizálódó hagyományát a szentkultuszt lutheri és kálvini alapokon egyébiránt elutasító anglikán protestantizmus őrizte meg paradox módon az utókornak. Az interjú meghallgatható itt (11.10-től).

2018. February 8.

Az Instagramon és a Twitteren is követhetők a Kutatócsoport hírei

Besides Academia.edu and Youtube you can follow the research group also on Instagram and Twitter. — Az Academia.edu és a Youtube mellett 2018. február elejétől az Instagramon és a Twitteren is követhető a Fraknói Kutatócsoport munkája. Az elsődleges, központi tartalomszolgáltató továbbra is az institutumfraknói.hu. A Kutatócsoport tagjainak rendszeresen frissített, teljes publikációs listája az MTMT-n tekinthető meg.

2018. February 1.

Akadémiai Ifjúsági Díj Tóth Krisztina tudományos munkatárs részére

Youth Award of the Hungarian Academy of Sciences was granted to Krisztina Tóth for her outstanding academic activity. — 2018. január 31-én az MTA Kistermében került sor az Akadémiai Ifjúsági Díj átadójára, ahol Tóth Krisztina, a kutatócsoport tudományos munkatársa eddigi tudományos teljesítményének elismeréseként A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején (1936–1944) című pályamunkájával is a díjazottak között volt.

Képek: 1. 2. 3. 4. 5.
MTA
PPKE BTK

2018. January 15.

I Cardinali Protettori nell’Età Moderna (‘500-‘700) – The Cardinal Protectors in the Early Modern Age

International cooperation „The Cardinal Protectors in the Early Modern Age” starts with U. della Tuscia, U. di Chieti-Pescara & Escuela Española-CSIC – Az egyes nemzetek, illetve államok római érdekképviseletének fontos résztvevői voltak az úgynevezett bíboros protektorok. A 16. század elejére kifejelődött intézmény vizsgálatára a viterbói Università della Tuscia (Prof. Gaetano Platania, Prof. Matteo Sanfilippo), az Università di Chieti-Pescara (Prof. Irene Fosi), az Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma - CSIC (Prof. Rafael Valladare) és a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport részvételével nemzetközi projekt indult. A projekt keretében először 2017. február folyamán Rómában, a Spanyol Történeti és Régészeti Intézetben került sor tudományos tanácskozásra Ángeles Custodios de las monarquías: los cardenales protectores de las naciones” címmel. A második colloquio internazionale 2017. november végén zajlott le Viterbóban. A bíboros protektorátus feltárására irányuló közös műhelymunka eredményei tanulmánykötet formájában az Edizioni Sette Città gondozásában, a Fraknói Kutatócsoport társkiadásában látnak napvilágot.

Projektterv (olaszul)
Program – Escuela Española de Historia (Ángeles Custodios; Gli Angeli Custodi)

2018. January 5.

Il Papato e le Chiese locali – The Papacy and the local Churches

The book „The Papacy and the local Churches” became available in full length through the homepage of the Fraknói Research Group. – A 2013 májusában a Viterbói Egyetem Modern Történeti Tanszékével és a budapesti Olasz Kultúrintézettel a Lendület-program keretében és támogatásával közösen szervezett “Il Papato e le Chiese locali – The Papacy and the local Curches” nagyszabású nemzetközi konferencia tanulmányai 2014 végén láttak napvilágot az Edizioni Sette Città gondozásában. A kötet (Studi di Storia delle Istituzioni Ecclesiastiche) mostantól teljes terjedelmében hozzáférhető az institutumfraknoi.hu-n. Ezzel a  Fraknói Kutatócsoport összes kiadványa elérhetővé és letölthetővé vált online.